เมื่อวันที่ 7 และ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม นำนักเรียน ชั้น ปวช.ปีที่ 2 สาขางานการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชมวิทยาลัยในวังชายและวิทยาลัยในวังหญิง ในพระบรมหาราชวัง

เมื่อวันที่ 7 และ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม นำนักเรียน ชั้น ปวช.ปีที่ 2 สาขางานการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชมวิทยาลัยในวังชายและวิทยาลัยในวังหญิง ในพระบรมหาราชวัง พร้อมฟังบรรยายประวัติความเป็นมาการก่อตั้งของวิทยาลัยฯ พร้อมชมการเรียนการสอน ที่มุ่งหวังเพื่องานอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยต่อไป เพื่อเพิ่มความรู้รวมถึงเป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน