ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านการโรงแรม พร้อมบูรณาการรายวิชาการจัดสัมมนาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านการโรงแรม พร้อมบูรณาการรายวิชาการจัดสัมมนาระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการโรงแรมและ รายวิชาการจัดประชุมสัมมนา ระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ ประธานในพิธี โดยมีวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชน ช่วงเช้าบรรยายในหัวข้อจบการโรงแรม ทำอาชีพอะไร และช่วงบรรยายในหัวข้อ นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ใจอนุรักษ์ โดยวิทยากรรับเชิญจากตำรวจท่องเที่ยว