ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว นำนักเรียนสาขางานการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ วัดพระศรีมหาธาตุ ตลาดอโยธยา และ พระราชวังบางปะอิน โดยเชิญวิทยากรจากกรมศิลปากร และจากสำนักพระราชวังในการบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน