โครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพหัวข้อเรื่อง​ "ทำงานให้มีธรรมะ​ ในสถานประกอบการ"โดย​ ดร.มงคล​ สามารถ วันพุธที่​ 26​ มิถุนายน​ 2562

โครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อเรื่อง​ "ทำงานให้มีธรรมะ​ ในสถานประกอบการ" โดย​ ดร.มงคล​ สามารถ วันพุธที่​ 26​ มิถุนายน​ 2562