เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้นำนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขางานการท่องเที่ยว เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางการท่องเที่ยว ในงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT'62 คณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี