โครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 1/2562 ในหัวข้อเรื่อง ศิลปะการขายยุค 5G บรรยายโดย อาจารย์ประกาศ ปาวา ทองสว่าง วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 256