ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรม Young Smart Start Up 2019 โดยมีท่าน ผอ.เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีโครงการทั้งสิ้น 14 โครงการ ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ การโรงแรมสีเขียว กิน เที่ยว ลดขยะครับ

เมือวันที่ 7 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรม Young Smart Start Up 2019 โดยมีท่าน ผอ.เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ของนักเรียนชั้น ปวช.ปีที่ 3 รวมโครงการทั้งสิ้น 14 โครงการ ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ การโรงแรมสีเขียว กิน เที่ยว ลดขยะ