กิจกรรม Young Smart Start Up 2019 & Marketing Day ภาควิชาบริหารการตลาด

ภาควิชาบริหารการตลาด ได้จัดกิจกรรม Young Smart Start Up 2019 & Marketing Day ขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยท่านผู้อำนวยการเป็นประธาน เปิดโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว มีโครงการของนักเรียนระดับ ปวช. จำนวน 28 โครงการ