เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน Tourism &Hotel Contest -

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน Tourism &Hotel Contest -แข่งขันนำเสนอขายโปรแกรมนำเที่ยว สาขาการท่องเที่ยว ~แข่งขันจัดโต๊ะอาหารแบบดินเนอร์ สาขาการโรงแรม ณ อาคารจุลรัศมิ์ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช เข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขัน แลัวได้เชิญกรรมการจากภายนอกมาเป็นผู้ตัดสิน