กิจกรรมวันไหว้ครูนักศึกษา ระบบทวิภาคี

จัดกิจกรรมวันไหว้ครู และสัมมนา นักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคี (นักเรียนในระบบทวิภาคี จะเรียนไปด้วย และทำงานไปกับบริษัท เซ็นทรัลเรสตรอลองกรุ๊ป จำกัด และบริษัทไมเนอร์ กรุ๊ป จำกัด)