กิจกรรมวันไหว้ครูนักศึกษา ระบบทวิภาคี

  1. 1

จัดกิจกรรมวันไหว้ครู และสัมมนา นักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคี (นักเรียนในระบบทวิภาคี จะเรียนไปด้วย และทำงานไปกับบริษัท เซ็นทรัลเรสตรอลองกรุ๊ป จำกัด และบริษัทไมเนอร์ กรุ๊ป จำกัด)