เมื่อ วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา

เมื่อ วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพด้านการโรงแรม โดยเชิญคุณญาดานันท์ กวยรักษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินโรงแรม และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย มาบรรยายในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสถานประกอบการด้านการโรงแรม" ณ อาคารจุลรัศมิ์ โดยมีนักศึกษาระดับ ปวส.1-2 และ ปวช.2-3 สาขาวิชาการโรงแรม เข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้