ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว โดยเชิญคุณภาษิตา เดชอนันต์ มัคคุเทศก์อิสระ และ Tour Guide Expert รางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่น ปี 2550 มาบรรยายในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวในยุค 4.0"ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2562 ณ อาคารจุลรัศมิ์ โดยมีนักศึกษาระดับ ปวส.1-2 และ ปวช.2-3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว เข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้