ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผลการแข่งขันมีดังนี้ ~รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ (ด้านเชิงประวัติศาสตร์) ~รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะปูเตียงและการตกแต่งเตียงประกอบลีลา "นวัตวิถีอีสาน" ~รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดโต๊ะอาหารแบบตะวันตก "ภูมิปัญญาไทยสู่ภัตตาคารระดับโลก"