ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 วิทยาลัยฯ มีความยินดีและภูมิใจที่ศิษย์เก่าดีเด่นทุกท่าน ได้มีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงและสร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัยฯ ให้เราเป็นสถาบันคุณภาพที่เล่าขานกันสืบไป เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถสร้างศิษย์เก่าที่มีคุณภาพ ที่สร้างคุIประโยชน์ ร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม มีศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯ มากมายที่รับใช้สังคม สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ อีกทั้งยังได้กลับมามีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยฯ ในด้านต่าง ๆ ให้วิทยาลัยฯ ก้าวหน้าต่อไป https://web.facebook.com/rccclub/photos/pcb.5288241801292911/5288240961292995/