เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปีสำหรับผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได่แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาธุรกิจการกีฬา
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม

ระบบทวิภาคี ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการตลาด
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม

เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้เรียนจบการศึกษาชั้น ปวช.3 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า

- ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬา สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ

ระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการตลาด
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ