ระดับปวช.1


ปวช.1/1
ปวช.1/2
ปวช.1/3
ปวช.1/4
ปวช.1/5
ปวช.1/6
ปวช.1/7
ปวช.1/8
ปวช.1/9
ปวช.1/10
ปวช.1/11
ปวช.1/12
ปวช.1/13
ปวช.1/14
ปวช.1/15
ปวช.2/1A
ปวช.2/2A
ปวช.2/3M
ปวช.2/4M
ปวช.2/5M
ปวช.2/6S
ปวช.2/7M
ปวช.2/8C
ปวช.2/9C
ปวช.2/10C
ปวช.2/11E
ปวช.2/12T
ปวช.2/13H
ปวช.2/26/M

ระดับปวช.3


ปวช.3/1A
ปวช.3/2A
ปวช.3/3M
ปวช.3/4M
ปวช.3/5M
ปวช.3/6M
ปวช.3/7M
ปวช.3/8C
ปวช.3/9C
ปวช.3/10C
ปวช.3/11C
ปวช.3/12E
ปวช.3/13T
ปวช.3/14H
ปวช.3/15H
ปวช.3/26/M

ระดับปวส.1


DC1/1
DC1/2
DA1/3
DM1/4
DM1/5
DT1/7
DH1/8
DF1/9
DIT1/10
DS1/11

ระดับปวส.2

DC2/1
DC2/2
DA2/3
DM2/4
DM2/5
DM2/6
DF2/7
DT2/8
DH2/9
DIT2/10

ภาคพิเศษ


ระดับปวส1.


DC1/15
DM1/16
DA1/17
DT1/18
DM1/22
DM1/27/
DT1/28/

ระดับปวส2.


DC 2/14
DM2/15
DA2/16
DT2/17
DM2/18
DA2/19
DT2/20
DM2/22/
DT2/24/

ทวิภาคี


ระดับปวช.


ปวช.1/20R
ปวช.1/21R
ปวช.1/22R
ปวช.1/23ท
ปวช.1/24R
ปวช.1/29/
ปวช.2/14R
ปวช.2/15R
ปวช.2/16ท
ปวช.2/27,2/27ก
ปวช.3/16R
ปวช.3/17ท

ระดับปวส.


ปวส.1/12R
ปวส.1/13R
ปวส.1/14R
ปวส.1/20ท
ปวส.1/21R
ปวส.1/26/
ปวส.2/11R
ปวส.2/12R
ปวส.2/13ท
ปวส.2/23/