ภาคปกติ


ระดับปวช.1


ปวช.1/1A
ปวช.1/2A
ปวช.1/3M
ปวช.1/4M
ปวช.1/6C
ปวช.1/7C
ปวช.1/8C
ปวช.1/9E
ปวช.1/10S
ปวช.1/11S
ปวช.1/13H
ปวช.1/30/M

ระดับปวช.2


ปวช.2/1A
ปวช.2/2M
ปวช.2/3M
ปวช.2/4M
ปวช.2/5S
ปวช.2/6S
ปวช.2/7C
ปวช.2/8C
ปวช.2/9E
ปวช.2/10T
ปวช.2/11H
ปวช.2/28/M

ระดับปวช.3


ปวช.3/1A
ปวช.3/2A
ปวช.3/3M
ปวช.3/4M
ปวช.3/5M
ปวช.3/6S
ปวช.3/7C
ปวช.3/8C
ปวช.3/9C
ปวช.3/10C
ปวช.3/11E
ปวช.3/12T
ปวช.3/13H
ปวช.3/26/M

ระดับปวส.1


ปวส.1/1BT
ปวส.1/2BT
ปวส.1/3A
ปวส.1/4M
ปวส.1/5M
ปวส.1/6M
ปวส.1/7S
ปวส.1/8T
ปวส.1/9H
ปวส.1/10F
ปวส.1/11IT

ระดับปวส.2


ปวส.2/1BT
ปวส.2/2BT
ปวส.2/3A
ปวส.2/4M
ปวส.2/5F
ปวส.2/6T
ปวส.2/7H
ปวส.2/8IT
ปวส.2/9S

ภาคพิเศษ


ระดับปวส.1


ปวส.1/15BT
ปวส.1/16M
ปวส.1/17A
ปวส.1/18T
ปวส.1/19M

ระดับปวส.2


ปวส.2/12BT
ปวส.2/13M
ปวส.2/14M
ปวส.2/15A
ปวส.2/16T
ปวส.2/19M
ปวส.2/27/M
ปวส.2/28T

ทวิภาคี


ระดับปวช.1
ระดับปวช.2
ระดับปวช.3
ระดับปวส.1
ระดับปวส.2