แบบประเมินประจำปีการศึกษา 2563


สำหรับอาจารย์/บุคลากร/เจ้าหน้าที่


แบบประเมินการบริหารของผู้อำนวยการ ปี 2563
แบบประเมินการบริหารของรองผู้อำนวยการ/รองผู้จัดการ) ปีการศึกษา 2563
แบบประเมินการบริหารของหัวหน้าส่วนงาน ปี 2563
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ ปีการศึกษา 2563
แบบประเมินสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

สำหรับนักเรียน นักศึกษา


แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
แบบประเมินตนเองของผู้เรียน ปีการศึกษา 2635
แบบประเมินสถานศึกษาโดยผู้เรียน ปีการศึกษา 2563