ดร. จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ปิยะวรรณ ดำเนินสวัสดิ์

อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

วรรณี เลาหศิริชัยกุล

อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

สุนีย์ ยินดีทวีทรัพย์

อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ภิรมย์ ขำชื่น

หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี

เสมอ วัฒนายั่งยืน

หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี

เอกราช เจริญผล

webmaster

ธิดารัตน์ จั่นแจ้ว

อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์