งานวิจัยชั้นเรียน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัยชั้นเรียน download ปีการศึกษา
44 พรพิมล วิไลศิริลักษณ์ การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่าง ๆ โดยการสอนแบบบทบาทสมมุติวิชาภาษาไทยพื้นฐานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 2559
45 เอกตะวัน ดอกพิกุล การศึกษาพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันอันควร กรณีศึกษา นักเรียนชมรมเพื่อนใจวัยใส ห้อง ปวช.1/11 และห้อง ปวช.2/3 2559
46 ไพศาล ศรีอุ่นดี การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 2559
47 ธิรดา ถาวรทัศนกิจ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาบัญชี วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ เรื่องสารชีวโมเลกุลในอาหาร โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบใช้คำถาม 2559
48 อัญชลีพร ธรรมสุข การพัฒนาความสามารถในการใช้บทนิยามของเลขยกกำลังโดยใช้แบบฝึกนักศึกษาชั้น ปวส. ปีที่ 1 2559
49 พัตธนี เอี่ยมวัฒน์ การใช้ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Family Relationship กับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 2559
50 ทัศนีย์ กสิพันธุ์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๒ (๒๐๐๐-๑๒๐๒) โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWL 2559
51 สิริวรรณ รอดเจริญ การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/10 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นพื้นฐานร่วมกับเทคนิค KWL 2559
52 จรินทร์ทิพย์ โยธินกรวงศ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการสินค้าคงคลัง รหัส 2201-2109 เรื่องระบบการจัดซื้อของนักเรียนชั้น ปวช.3 ห้อง 3/1 โดยใช้วิธีสอนแบบแผนที่ความคิด (Mind Mapping) 2559
53 พรรณี สุวัตถิ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบใช้คำถาม 2559
54 สุนีย์ ยินดีทวีทรัพย์ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการคิดคำนวณสินค้าคงเหลือโดยใช้การเรียนรู้แบบใช้คำถาม (Questioning Method) 2559
55 ปิยะวรรณ ดำเนินสวัสดิ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 ห้อง 1/25/ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2559
56 นฤตย์ วิลาวรรณ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ปวส.2/8 รายวิชาการพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา โดยการใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิตและสื่อการสอน CAI 2559
57 ทัศนา จันทะเรือง การพัฒนาความสามารถในการผลงานของผู้เรียนห้อง ปวส.2/5 ในรายวิชางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับเทคนิคการสอนแบบสาธิต 2559
58 เกศแก้ว เพ็งวงษ์ การพัฒนาความสามารถในการสร้างเว็บไซด์ของผู้เรียนห้อง ปวส.2/1 ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบโครงงาน 2559
59 พรชนก ชั้นไพศาลศิลป์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมตารางคำนวณของนักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช2/4 โดยการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ร่วมกับ เทคนิคการอสนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 2559
60 สุธิดา จุลธีระ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (LT) ของนักศึกษาระดับ ปวช.3 2559
61 กฤษณา มาทรัพย์ การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน โดยใช้ชุดฝึกการเขียนตามคำบอก 2559
62 สุรศักดิ์ เพ็งบางแกะ การพัฒนาผลการเรียนรู้ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม 2559
63 สรรเสริญ สีนิล การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้คำถามที่ส่งเสริมการคิด The Development Creative thinking of Commercial College students by Using Promote thinking Questions 2559
64 สายันต์ น้อยใหญ่ ผลการใช้คำถามที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานการท่องเที่ยว 2559
65 พวงเพชร ทองคำ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาดห้อง DM2/6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT 2559
66 สาลี ลิมปิรัชตกุล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ร้อยละ กับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคร่วมมือกันเรียนรู้ (LT) 2559
67 พัชนี นทีทวีวัฒน์ การพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้น ปวช.2 ห้อง 2/12 สาขางานการตลาด วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2559
68 ชัยวัฒน์ เพไทย การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาการขายเบื้องต้น 2 ของผู้เรียนระดับชั้น ปวช.1/7 โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2559
69 พรทิพย์ รัตนประสิทธิ์ การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ระดับ ปวส.1 โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 2559
70 ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ ผลการโค้ชเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิธีของครูพณิชยกรรม 2559
71 นันทวรรณ พิมพ์นพพันธุ์โชติ การพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการคิดสร้างสรรค์สู่การฝึกปฏิบัติการแบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสอนแบบ JITT (Just in time teaching Method) ในรายวิชาศิลปวัฒนธรรมไทยของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 2 สาขาการท่องเที่ยว 2559
72 อัมพร พร้อมสรรพ การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ผลิตผลงานของผู้เรียน ระดับ ปวช.3/3 ในรายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิต 2559
73 ยุพิน แฉ่งฉวี การพัฒนาความสามารถในการสร้างผลงานของผู้เรียนระดับชั้น ปวช.2/15 ในรายวิชางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 โดยการใช้แบบฝึกปฏิบัติร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิต 2559
74 วรรณี เลาหศิริชัยกุล ผลการใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้กลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง การตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ในรายวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของนักศึกษา ปวช.3 สาขาการตลาด 2559
75 พัชรินทร์ พันธ์พานิชย์ การพัฒนาความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของผู้เรียน ปวช.2 ห้อง 3 ในรายวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิต 2559
76 ซารีนา สว่างวงษ์ ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ปีการศึกษา 2559 2559
77 โชติมา สุทธิประเสริฐกุล ความต้องการการนิเทศการเรียนการสอนอาจารย์ประจำสาขาการตลาดภาควิชาบริหารการตลาด 2559
78 ชนาภา อุตตมกัลยา สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 2559
79 อนุศักดิ์ หอมดิบ การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน ในรายวิชาเบเกอรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2559
80 วีรวัลย์ ชื่นบุปผา การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน วิชา การประกันภัยของผู้เรียนเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน 2559
81 เอกราช เจริญผล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ปวช.3/4 รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาโดยการใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิตและสื่อการสอน CAI 2559
82 อำพร ศรีริบุญ การพัฒนาความสามารถในการสร้างแอพพลิเคชั่น ของนักศึกษาห้อง ปวส.1/11 ในรายวิชา การพัฒนาแอพพริเคชั่นวินฟอร์ม รหัส 3901-2112 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิตร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 2559
83 วรรณา อนะมาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปวส.1 เรื่องการหาค่าความจริงของประพจน์โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ 2559
84 ภรณี กลั่นคำสอน ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขางานการตลาดที่มีต่อการเรียนเรื่องการเขียนโครงการในรายวิชาโครงการ (2201-5001) 2559
85 จริยา แย้มกลิ่น การพัฒนาการจำคำศัพท์ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานของนักเรียนระดับชั้นปวช.3 โดยใช้แบบฝึกทักษะการท่องจำ 2559
86 ธงชัย พรไชยสุทธิ การพัฒนาความสามารถในการสร้างผลงานของผู้เรียนระดับชั้น ปวช.2/6 ในรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิต 2559