งานวิจัยชั้นเรียน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัยชั้นเรียน download ปีการศึกษา
1 นันทวรรณ พิมพ์นพพันธุ์โชติ การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนในรายวิชาศิลปวัฒนธรรมไทยของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/13 สาขางานการท่องเที่ยว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวความคิดสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) 2560
2 พรพิมล วิไลศิริลักษณ์ การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทยพื้นฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2560
3 ธิรดา ถาวรทัศนกิจ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 2560
4 ไพศาล ศรีอุ่นดี การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ปวช.1/4 โดยใช้โปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจร 2560
5 สุนีย์ ยินดีทวีทรัพย์ การจัดการเรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา รายวิชาโครงการเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในงานบัญชี สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี 2560
6 พัชนี นทีทวีวัฒน์ การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์รายวิชาโครงการของนักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการตลาด โดยใช้การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 2560
7 โชติมา สุทธิประเสริฐกุล การพัฒนาเทคนิคการนำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อแก้ปัญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด 2560
8 พัชรินทร์ พันธ์พานิชย์ การพัฒนาความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint ของผู้เรียน ปวช.3 ห้อง 9 ในรายวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิต 2560
9 นฤตย์ วิลาวรรณ การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนรายวิชาโครงการ ระดับชั้น ปวช.3/4 โดยใช้การจัดการเรียนตามแบบ STEM EDUCATION 2560
10 สินาท ศรีสุวรรณ การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2560
11 วรรณี เลาหศิริชัยกุล การจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์รายวิชาโครงการของนักเรียน ปวช.3 สาขางานการตลาด 2560
12 เอกตะวัน ดอกพิกุล การใช้บล็อกและบทเรียนออนไลย์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) เพื่อการเรียนรู้รายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 2560
13 อนุศักดิ์ หอมดิบ การพัฒนารูปแบบการสอนในการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนในรายวิชาโครงการของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/15 สาขางานการโรงแรม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) 2560
14 ชัชวาล สังข์ประเสริฐ การจัดการเรียนรู้ในการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนในรายวิชาโครงการของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/7 สาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) 2560
15 สายันต์ น้อยใหญ่ การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนในรายวิชาโครงการของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/14 สาขางานการท่องเที่ยว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) 2560
16 วรรณา อนะมาน การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์งานของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 2560
17 พรชนก ชั้นไพศาลศิลป์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ระดับชั้น ปวส.1/5 โดยการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ร่วมกับ เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 2560
18 ชัยวัฒน์ เพไทย การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาโครงการ ระดับชั้น ปวช.3/8 สาขาวิชาการตลาด โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 2560
19 วีรวัลย์ ชื่นบุปผา การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนรายวิชาโครงการระดับชั้น ปวช.3/10 โดยใช้การจัดการเรียนตามแบบ STEM EDUCATION 2560
20 ซารีนา สว่างวงษ์ การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2560
21 สุรศักดิ์ เพ็งบางแกะ การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม 2560
22 รุ่งทิพย์ ฟักเทศ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ไทยขั้นพัฒนา โดยการเสริมแรงทางบวกของนักเรียนสมาธิสั้น ระดับชั้น ปวช.1/7 2560
23 ธงชัย พรไชยสุทธิ การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนรายวิชาโครงการ ระดับชั่น ปวช.3/6 โดยใช้การจัดการเรียนตามแบบ STEM EDUCATION 2560
24 กฤษณา มาทรัพย์ การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โดยใช้ชุดฝึกการเขียนตามคำบอก 2560
25 สุธิดา จุลธีระ การพัฒนาการจำคำศัพท์ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWL 2560
26 จริยา แย้มกลิ่น ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับ ชั้น ปวส.2 สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 2560
27 พัตธนี เอี่ยมวัฒน์ การใช้ชุดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ เรื่อง คำศัพท์ Every Conversation กับนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 2560
28 สาลี ลิมปิรัชตกุล การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อการสร้างสรรค์ชิ้นงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2560
29 พรรณี สุวัตถิ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์งานธุรกิจด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สำหรับนักศึกษา ชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี 2560
30 วิยาพร จัดระเบียบ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน เรื่องการรับห้างหุ้นส่วนใหม่ ของนักเรียนระดับ ปวช.2 ห้อง 2/2 โดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน 2560
31 จรินทร์ทิพย์ โยธินกรวงศ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น (รหัส 2201-2004) เรื่อง งบต้นทุนผลิตของนักเรียนชั้น ปวช.3 ห้อง 3/1 ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 2560
32 เกศแก้ว เพ็งวงษ์ การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนรายวิชาโครงการระดับชั้น ปวส.2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM ศึกษา 2560
33 ยุพิน แฉ่งฉวี การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนรายวิชาโครงการ ระดับชั้น ปวช.3/3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 2560
34 อำพร ศรีริบุญ การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนรายวิชาโครงการ ระดับชั้น ปวส.2/10 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้การจัดการศึกษาเรียนรู้ตามแนวคิด STEM ศึกษา 2560
35 สรรเสริญ สีนิล ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนในการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนในรายวิชา โครงการของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2/4 สาขาวิชาการตลาด 2560
36 สิริวรรณ รอดเจริญ การพัฒนาสนทนาภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โดยใช้บทบาทสมมติ 2560
37 อัมพร พร้อมสรรพ การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนรายวิชาโครงการ ระดับชั้น ปวส.2/2 โดยใช้การจัดการเรียนตามแบบ STEM EDUCTION 2560
38 ทัศนา จันทะเรือง การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนรายวิชาโครงการ ระดับชั้น ปวช.3/5 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM ศึกษา 2560
39 ภรณี กลั่นคำสอน การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนรายวิชาโครงการ ระดับชั้น ปวช.3/9 สาขางานการตลาด โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM EDUCATION 2560
40 อัญชลีพร ธรรมสุข พัฒนาความสามารถในการใช้บทนิยามของเลขยกกำลังโดยใช้แบบฝึกนักศึกษา ชั้น ปวส.ปีที่ 1 2560
41 เพชรกมล ปณิธานธรรม การพัฒนาพฤติกรรมการกล้างแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขางานการตลาด ในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย 2560
42 ทัศนีย์ กสิพันธุ์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWL 2560
43 ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ ผลการโค้ชเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของครูพณิชยกรรม 2560