งานวิจัยชั้นเรียน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัยชั้นเรียน download ปีการศึกษา
87 พัชนี นทีทวีวัฒน์ ผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทานสำหรับนักเรียน ปวช.2 สาขางานการตลาด โดยใช้การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 2561
88 ไพศาล ศรีอุ่นดี การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนปวช.1/4 โดยใช้โปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจร 2561
89 ธิรดา ถาวรทัศนกิจ ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ด้วยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 2561
90 พัชรินทร์ พันธ์พานิชย์ ผลการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดของรูปแบบ RCC 4.0 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมาไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 12 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2561
91 เกศแก้ว เพ็งวงษ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของนักเรียน ปวส.2/1 โดยใช้หลักการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS 5 Step 2561
92 นฤตย์ วิลาวรรณ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ ปวส.2/8 รายวิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา โดยการใช้สื่อการสอน CAI 2561
93 รุ่งทิพย์ ฟักเทศ การพัฒนาทักษะในการพิมพ์จดหมายธุรกิจไทยแบบราชการ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี ห้อง 1/1 2561
94 ทัศนา จันทะเรือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เรียน ระดับ ปวช.2/13 ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิต 2561
95 อำพร ศรีริบุญ การพัฒนาความสามารถในการสร้างแอพพลิเคชั่นของนักศึกษาห้อง ปวส.1/10 ในรายวิชาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นวินฟอร์ม รหัส 3901-2112 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิตร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 2561
96 ยุพิน แฉ่งฉวี ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาผู้เรียน ตามแนวคิดของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน เพื่อพัฒนาและปรับพฤติกรรมการมาเรียนสายของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ห้อง 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 2561
97 พัตธนี เอี่ยมวัฒน์ การพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษตามแนวคิดรูปแบบ RCC 4.0 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 2561
98 กฤษณา มาทรัพย์ ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดของรูปแบบ RCC 4.0 ที่มีผลต่การเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2561
99 พรพิมล วิไลศิริลักษณ์ การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยของผู้เรียนตามแนวคิดรูปแบบ RCC.4.0 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 2561
100 สาลี ลิมปิรัชตกุล ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องร้อยละโดยใช้การสอนแบบ STAD สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 2561
101 โชติมา สุทธิประเสริฐกุล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสาขาวิชาการตลาดตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพ RCC 4.0 Model 2561
102 พรชนก ชั้นไพศาลศิลป์ ผลการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน (RCC.4.0 Model) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียน-นักศึกษา 2561
103 ทัศนีย์ กสิพันธุ์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๒ (๒๐๐๐-๑๒๐๒) โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWL 2561
104 อัมพร พร้อมสรรพ การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ผลิตผลงานของผู้เรียน ระดับ ปวช.3/3 ในรายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิต 2561
105 ณัฐปภานนท์ สุทัศน์ ณ อยุธยา การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 2561
106 พรรณี สุวัตถิ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบใช้คำถาม 2561
107 สุนีย์ ยินดีทวีทรัพย์ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียน ปวช.1/12 วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการคิดคำนวณสินค้าคงเหลือโดยใช้การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 2561
108 ชัยวัฒน์ เพไทย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนรายวิชาศิลปะการขาย ระดับชั้น ปวช.2/26/ สาขาวิชาการตลาด โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบบทบาทสมมุติ 2561
109 วีรวัลย์ ชื่นบุปผา การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการขาย รายวิชาการค้าประชาคมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้คำถามที่ส่งเสริมการคิด 2561
110 วรรณี เลาหศิริชัยกุล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปวช.3/7 สาขาวิชาการตฃาด วิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม เรื่องการเลือกรูปแบบธุรกิจ โดยใช้การสอนแบบใช้คำถาม 2561
111 ภรณี กลั่นคำสอน แบบปฏิบัติตามแนวคิดของรูปแบบ RCC.4.0 กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาและแต่งกายถูกระเบียบ เพื่อเตรียมออกฝึกงานของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/7 สาขาการตลาด 2561
112 ดำรงค์ เพ็ชร์สังวาลย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ห้อง 2/7 2561
113 จรินทร์ทิพย์ โยธินกรวงศ์ รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ RCC.4.0 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขางานการบัญชี 2561
114 ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ ผลการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน (พรด.4.0 Model) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2561
115 สุรศักดิ์ เพ็งบางแกะ รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดของรูปแบบ RCC.4.0 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย ในการเรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ กรณีศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาธุรกิจค้าปลีก 2561
117 สายันต์ น้อยใหญ่ การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (พ.ร.ด.4.0 Model) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 2561
118 มัชฌิมา ธรรมธราธารกุล แรงจูงใจในการบริจาคโลหิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 2561
119 เอกราช เจริญผล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ปวส.1/1 รายวิชาระบบจัดการฐานข้อมูล โดยการใช้สื่อการสอน CAI 2561
120 พรทิพย์ รัตนประสิทธ์ การพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ RCC 4.0 ที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี 2561
121 นุชรีย์ คล้อยแสงอาทิตย์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม 2561
122 เพชรกมล เส็นฤทธิ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วัดเกณฑ์คะแนนจากการแสดงบทบาทสมมติในการพัฒนาการเรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพนักขายของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาการตลาด ตามแนวความคิดชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพ RCC 4.0 2561
123 วิยาพร จัดระเบียบ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่อง กระดาษทำการ ของนักรียนระดับ ปวช.1 ห้อง 1/3 ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ RCC 4.0 2561
124 สุธิดา จุลธีระ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่อง กระดาษทำการ ของนักรียนระดับ ปวช.1 ห้อง 1/3 ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ RCC 4.0 2561
125 ชวนพิศ เกิดเจริญ การพัฒนาทักษะในการพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศ โดยใช้แบบฝึกทักษะนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 สาขาการตลาด ภาคเรียนที่ 2/2562 2561
126 อัญชลีพร ธรรมสุข การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ R.C.C.4.0 ในการแก้โจทย์ปัญหาตัวแปรเดียวของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักศึกษาชั้น ปวช.ปีที่ 1 2561
127 นันทวรรณ พิมพ์นพพันธุ์โชติ การพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ RCC 4.0 Model ที่ส่งเสริมแรงจูงใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 2561
128 ศรีสมร เครือจินลิ การพัฒนาขั้นตอนของเทคนิคการขายโดยใช้วิธีการนำเสนอหน้าชั้นเรียนในรายวิชาการขายเบื้องต้น 1 2561