งานวิจัยชั้นเรียน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัยชั้นเรียน download ปีการศึกษา
129 กฤษณา มาทรัพย์ ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดของรูปแบบ RCC 4.0 ที่มีผลต่การเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2562
130 เกศแก้ว เพ็งวงษ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของนักเรียน ปวส.2/1 โดยใช้หลักการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS 5 Step 2562
131 จรินทร์ทิพย์ โยธินกรวงศ์ รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ RCC.4.0 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขางานการบัญชี 2562
132 ชวนพิศ เกิดเจริญ การพัฒนาทักษะในการพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศ โดยใช้แบบฝึกทักษะนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 สาขาการตลาด ภาคเรียนที่ 2/2562 2562
133 ชัยวัฒน์ เพไทย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนรายวิชาศิลปะการขาย ระดับชั้น ปวช.2/26/ สาขาวิชาการตลาด โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบบทบาทสมมุติ 2562
134 โชติมา สุทธิประเสริฐกุล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสาขาวิชาการตลาดตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพ RCC 4.0 Model 2562
135 ณัฐปภานนท์ สุทัศน์ ณ อยุธยา การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 2562
136 ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ ผลการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน (พรด.4.0 Model) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562
137 ดำรงค์ เพ็ชร์สังวาลย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ห้อง 2/7 2562
138 ทัศนา จันทะเรือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เรียน ระดับ ปวช.2/13 ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิต 2562
139 ทัศนีย์ กสิพันธุ์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๒ (๒๐๐๐-๑๒๐๒) โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWL 2562
140 ธิรดา ถาวรทัศนกิจ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนรายวิชาศิลปะการขาย ระดับชั้น ปวช.2/26/ สาขาวิชาการตลาด โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบบทบาทสมมุติ 2562
141 นฤตย์ วิลาวรรณ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ ปวส.2/8 รายวิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา โดยการใช้สื่อการสอน CAI 2562
142 นันทวรรณ พิมพ์นพพันธุ์โชติ การพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ RCC 4.0 Model ที่ส่งเสริมแรงจูงใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 2562
143 นุชรีย์ คล้อยแสงอาทิตย์ การพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ RCC 4.0 Model ที่ส่งเสริมแรงจูงใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 2562
144 พรชนก ชั้นไพศาลศิลป์ ผลการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน (RCC.4.0 Model) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียน-นักศึกษา 2562
145 พรทิพย์ รัตนประสิทธ์ การพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ RCC 4.0 ที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี 2562
146 พรพิมล วิไลศิริลักษณ์ การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยของผู้เรียนตามแนวคิดรูปแบบ RCC.4.0 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 2562
147 พรรณี สุวัตถิ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบใช้คำถาม 2562
148 พัชนี นทีทวีวัฒน์ ผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์อุปทานสำหรับนักเรียน ปวช.2 สาขางานการตลาด โดยใช้การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 2562
149 พัชรินทร์ พันธ์พานิชย์ ผลการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดของรูปแบบ RCC 4.0 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมาไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 12 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2562
150 พัตธนี เอี่ยมวัฒน์ การพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษตามแนวคิดรูปแบบ RCC 4.0 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 2562
151 เพชรกมล เส็นฤทธิ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วัดเกณฑ์คะแนนจากการแสดงบทบาทสมมติในการพัฒนาการเรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพนักขายของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาการตลาด ตามแนวความคิดชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพ RCC 4.0 2562
152 ไพศาล ศรีอุ่นดี การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนปวช.1/4 โดยใช้โปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจร 2562
153 ภรณี กลั่นคำสอน แบบปฏิบัติตามแนวคิดของรูปแบบ RCC.4.0 กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาและแต่งกายถูกระเบียบ เพื่อเตรียมออกฝึกงานของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/7 สาขาการตลาด 2562
154 มัชฌิมา ธรรมธราธารกุล แรงจูงใจในการบริจาคโลหิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 2562
155 ยุพิน แฉ่งฉวี ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาผู้เรียน ตามแนวคิดของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน เพื่อพัฒนาและปรับพฤติกรรมการมาเรียนสายของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ห้อง 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 2562
156 รุ่งทิพย์ ฟักเทศ การพัฒนาทักษะในการพิมพ์จดหมายธุรกิจไทยแบบราชการ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี ห้อง 1/1 2562
157 วรรณา อนะมาน รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดของรูปแบบ RCC.4.0 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผล/พัฒนามารยาทไทยและการสมาคมของนักเรียน 2562
158 วรรณี เลาหศิริชัยกุล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปวช.3/7 สาขาวิชาการตฃาด วิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม เรื่องการเลือกรูปแบบธุรกิจ โดยใช้การสอนแบบใช้คำถาม 2562
159 วิยาพร จัดระเบียบ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่อง กระดาษทำการ ของนักรียนระดับ ปวช.1 ห้อง 1/3 ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ RCC 4.0 2562
160 วีรวัลย์ ชื่นบุปผา การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการขาย รายวิชาการค้าประชาคมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้คำถามที่ส่งเสริมการคิด 2562
161 ศรีสมร เครือจินลิ การพัฒนาขั้นตอนของเทคนิคการขายโดยใช้วิธีการนำเสนอหน้าชั้นเรียนในรายวิชาการขายเบื้องต้น 1 2562
162 สายันต์ น้อยใหญ่ การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (พ.ร.ด.4.0 Model) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 2562
163 สาลี ลิมปิรัชตกุล ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องร้อยละโดยใช้การสอนแบบ STAD สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 2562
164 สุธิดา จุลธีระ รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดของรูปแบบ RCC.4.0 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่พัฒนาผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาต่างประเทศ 2562
165 สุนีย์ ยินดีทวีทรัพย์ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียน ปวช.1/12 วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการคิดคำนวณสินค้าคงเหลือโดยใช้การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 2562
166 สุรศักดิ์ เพ็งบางแกะ รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดของรูปแบบ RCC.4.0 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย ในการเรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ กรณีศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาธุรกิจค้าปลีก 2562
167 อัญชลีพร ธรรมสุข การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ R.C.C.4.0 ในการแก้โจทย์ปัญหาตัวแปรเดียวของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักศึกษาชั้น ปวช.ปีที่ 1 2562
168 อัมพร พร้อมสรรพ การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ผลิตผลงานของผู้เรียน ระดับ ปวช.3/3 ในรายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิต 2562
169 อำพร ศรีริบุญ การพัฒนาความสามารถในการสร้างแอพพลิเคชั่นของนักศึกษาห้อง ปวส.1/10 ในรายวิชาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นวินฟอร์ม รหัส 3901-2112 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิตร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 2562
170 เอกราช เจริญผล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ปวส.1/1 รายวิชาระบบจัดการฐานข้อมูล โดยการใช้สื่อการสอน CAI 2562