ภาควิชาการบัญชีจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานฯ นักเรียนปวช.2-3 ในวันเสาร์ที่ 10 ส.ค.62 ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติร.9

ภาควิชาการบัญชีจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานฯ นักเรียนปวช.2-3 ในวันเสาร์ที่ 10 ส.ค.62 ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติร.9 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ