ภาควิชาภาษาต่างประเทศ จัดโครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักเรียน ปวช. 2 และ ปวช. 3

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ จัดโครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักเรียน ปวช. 2 และ ปวช. 3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562