ผลงานผู้บริหาร/อาจารย์

ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์


ปี พ.ศ.2551 อาจารย์ดุษฏี จุลชาต
ปี พ.ศ.2552 อาจารย์ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี
ปี พ.ศ.2558 อาจาร์ยกฤษฏา จุลชาต

ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์


ปี พ.ศ.2544 อาจาย์โชติมา สุทธิประเสริฐกุล
ปี พ.ศ.2545 อาจารย์ดุษฏี จุลชาต
ปี พ.ศ.2545 อาจารย์นุชรีย์ คล้อยแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ.2546 อาจารย์วีระชัย บุญเพ็ง
ปี พ.ศ.2546 อาจารย์พัตธนี เอี่ยมวัฒน์
ปี พ.ศ.2546 อาจารย์จินตนา บุญเพ็ง
ปี พ.ศ.2546 อาจารย์ปิยะ รัศมิทัต
ปี พ.ศ.2546 อาจารย์นวลจันทร์ ดำดี
ปี พ.ศ.2546 อาจารย์สาลี ลิมปิรัชตกุล
ปี พ.ศ.2546 อาจารย์รุ่งทิพย์ ฟักเทศ
ปี พ.ศ.2546 อาจารย์ปิยะวรรณ ดำเนินสวัสดิ์
ปี พ.ศ.2546 อาจารย์สำราญ สีดาพันธ์
ปี พ.ศ.2547 อาจารย์ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี
ปี พ.ศ.2547 อาจารย์พรพิมล วิไลศิริลักษณ์
ปี พ.ศ.2547 อาจารย์นุชรี จันทร์ตรี
ปี พ.ศ.2547 อาจารย์วรรณี เลาหศิริชัยกุล
ปี พ.ศ.2547 อาจารย์พัชนี นทีทวีวัฒน์
ปี พ.ศ.2547 อาจารย์ภรณี กลั่นคำสอน
ปี พ.ศ.2547 อาจารย์สมเกียรติ สัตย์มั่น
ปี พ.ศ.2547 อาจารย์กัญญา ดำรงค์คงชัย
ปี พ.ศ.2548 อาจารย์สืบศักดิ์ ชูวงษ์
ปี พ.ศ.2548 อาจารย์ไพศาล ศรีอุ่นดี
ปี พ.ศ.2549 อาจารย์ชวนพิศ เกิดเจริญ
ปี พ.ศ.2549 อาจารย์ซารีนา สว่างวงษ์
ปี พ.ศ.2549 อาจารย์พัชรีพร ปรรณารม
ปี พ.ศ.2549 อาจารย์สุนีย์ ยินดีทวีทรัพย์
ปี พ.ศ.2549 อาจารย์นันทวรรณ พิมพ์นพพันธุ์โชติ
ปี พ.ศ.2549 อาจารย์สุวิภา คล้ายจาด
ปี พ.ศ.2550 อาจารย์ทัศนา จันทะเรือง
ปี พ.ศ.2551 อาจารย์ศรีสมร เครือจินลิ
ปี พ.ศ.2552 อาจารย์กฤษฎา จุลชาต
ปี พ.ศ.2552 อาจารย์บุญชัย ศุภขจรวนิช
ปี พ.ศ.2552 อาจารย์พรชนก ชั้นไพศาลศิลป์
ปี พ.ศ.2552 อาจารย์พรรณี สุวัตถิ
ปี พ.ศ.2552 อาจารย์ทัศนีย์ กสิพันธุ์
ปี พ.ศ.2552 อาจารย์จรวยพร ทรัพย์เกิดปัญญา
ปี พ.ศ.2552 อาจารย์มารตี วรกัณห์
ปี พ.ศ.2554 อาจารย์อำพร ศิริบุญ
ปี พ.ศ.2554 อาจารย์ลักษณาวรรณ งามนัก
ปี พ.ศ.2555 อาจารย์วรรณา อนุมาน
ปี พ.ศ.2555 อาจารย์ลัดดาวัลย์ หมวกพิมาย
ปี พ.ศ.2556 อาจาร์ชาญวิทย์ สร้อยคำ
ปี พ.ศ.2558 อาจารย์สมฤดี คอมันตร์
ปี พ.ศ.2558 อาจารย์สุภาณี จุลขาต
ปี พ.ศ.2558 อาจารย์เอกตะวัน ดอกพิกุล
ปี พ.ศ.2558 อาจารย์ประภาศิริ ตันติตระกูล
ปี พ.ศ.2558 อาจารย์สุภาพร วงษ์สนม
ปี พ.ศ.2558 อาจารย์ศราวุธ ทรัพย์โมค
ปี พ.ศ.2559 อาจารย์จรินทิพย์ โยธินกรวงศ์
ปี พ.ศ.2559 อาจารย์สายพิน ไกรทองสุข

ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์


ปี พ.ศ.2538 อาจารย์ดุษฏี จุลชาต
ปี พ.ศ.2538 อาจารย์โชติมา สุทธิประเสริฐกุล
ปี พ.ศ.2538 อาจารย์นุชรี จันทร์ตรี
ปี พ.ศ.2539 อาจารย์พัตธนี เอี่ยมวัฒน์
ปี พ.ศ.2539 อาจารย์นวลจันทร์ ดำดี
ปี พ.ศ.2539 อาจารย์นุชรีย์ คล้อยแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ.2539 อาจารย์ปิยวรรณ ดำเนินสวัสดิ์
ปี พ.ศ.2539 อาจารย์สำราญ สีดาพันธ์
ปี พ.ศ.2540 อาจารย์จินตนา บุญเพ็ง
ปี พ.ศ.2540 อาจารย์ปิยะ รัศมิทัต
ปี พ.ศ.2540 อาจารย์รุ่งทิพย์ ฟักเทศ
ปี พ.ศ.2541 อาจารย์วีระชัย บุญเพ็ง
ปี พ.ศ.2541 อาจารย์สาลี ลิมปิรัชตกุล
ปี พ.ศ.2542 อาจารย์ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี
ปี พ.ศ.2542 อาจารย์พรพิมล วิไลศิริลักษณ์
ปี พ.ศ.2542 อาจารย์พัชนี นทีทวีวัฒน์
ปี พ.ศ.2542 อาจารย์ภรณี กลั่นคำสอน
ปี พ.ศ.2542 อาจารย์วรรณี เลาหศิริชัยกุล
ปี พ.ศ.2542 อาจารย์ไพศาล ศรีอุ่นดี
ปี พ.ศ.2542 อาจารย์สมเกียรติ สัตย์มั่น
ปี พ.ศ.2542 อาจารย์กัญญา ดำรงค์คงชัย
ปี พ.ศ.2543 อาจารย์ชวนพิศ เกิดเจริญ
ปี พ.ศ.2543 อาจารย์สืบศักดิ์ ชูวงษ์
ปี พ.ศ.2544 อาจารย์ซารีนา สว่างวงษ์
ปี พ.ศ.2544 อาจารย์จรินทิพย์ โยธินกรวงศ์
ปี พ.ศ.2544 อาจารย์พัชรีพร ปรรณารม
ปี พ.ศ.2544 อาจารย์พรรณี สุวัตถิ
ปี พ.ศ.2544 อาจารย์ทัศนา จันทะเรือง
ปี พ.ศ.2544 อาจารย์สุนีย์ ยินดีทวีทรัพย์
ปี พ.ศ.2544 อาจารย์นันทวรรณ พิมพ์นพพันธุ์โชติ
ปี พ.ศ.2544 อาจารย์จรวยพร ทรัพย์เกิดปัญญา
ปี พ.ศ.2544 อาจารย์สุวิภา คล้ายจาด
ปี พ.ศ.2544 อาจารย์ศรีสมร เครือจินลิ
ปี พ.ศ.2546 อาจารย์กฤษฎา จุลชาต
ปี พ.ศ.2546 อาจารย์พรชนก ชั้นไพศาลศิลป์
ปี พ.ศ.2546 อาจารย์พรทิพย์ รัตนประสิทธิ์
ปี พ.ศ.2546 อาจารย์ทัศนีย์ กสิพันธุ์
ปี พ.ศ.2546 อาจารย์มารตี วรกัณห์
ปี พ.ศ.2547 อาจารย์บุญชัย ศุภขจรวนิช
ปี พ.ศ.2548 อาจารย์อำพร ศริริบุญ
ปี พ.ศ.2548 อาจารย์ลักษณาวรรณ งามนัก
ปี พ.ศ.2548 อาจารย์ลัดดาวัลย์ หมวกพิมาย
ปี พ.ศ.2549 อาจารย์วรรณา อนะมาน
ปี พ.ศ.2549 อาจารย์สายพิน ไกรทองสุข
ปี พ.ศ. 2550 อาจารย์สุภาณี จุลชาต
ปี พ.ศ.2550 อาจารย์ชาญวิทย์ สร้อยคำ
ปี พ.ศ.2550 อาจารย์ประภาศิริ ตันติตระกูล
ปี พ.ศ.2552 อาจารย์สมฤดี คอมันตร์
ปี พ.ศ.2552 อาจารย์เอกตะวัน ดอกพิกุล
ปี พ.ศ.2552 อาจารย์สุภาพร วงษ์สนม
ปี พ.ศ.2552 อาจารย์นงลักษณ์ วงศ์รุจิโรจน์
ปี พ.ศ.2552 อาจารย์สรินยา ขอเจริญ
ปี พ.ศ.2552 อาจารย์เอกชัย กัลปพฤกษ์
ปี พ.ศ.2552 อาจารย์ศราวุธ ทรัพย์โมค
ปี พ.ศ.2555 ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์
ปี พ.ศ.2555 อาจารย์พรทิพย์ รัศมิทัต
ปี พ.ศ.2555 อาจารย์ภิรมย์ ชำชื่น
ปี พ.ศ.2557 อาจารย์สินาท ศรีสุวรรณ
ปี พ.ศ.2559 อาจารย์สุธิดา จุลธีระ
ปี พ.ศ.2559 อาจารย์อัญชลีพร ธรรมสุข
ปี พ.ศ.2559 อาจารย์เกศแก้ว เพ็งวงษ์
ปี พ.ศ.2559 อาจารย์อัมพร พร้อมสรรพ

ผู้บริหารและครูที่ได้รับรางวัลเข็มคุรุสดุดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


ปี 2540 อาจารย์ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี
ปี 2542 อาจารย์ชวนพิศ เกิดเจริญ
ปี 2544 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ เกิดเจริญ
ปี 2546 อาจารย์วีระชัย บุญเพ็ง
ปี 2548 อาจารย์สุจิตรา ชิ้นอาภรณ์
ปี 2549 อาจารย์กาญจนา พรศักดิ์กุล
ปี 2549 อาจารย์วิรัช ชิ้นอาภรณ์
ปี 2550 อาจารย์วรรณทนีย์ โตแคล้วภัย
ปี 2550 อาจารย์โชติมา สุทธิประเสริฐกุล
ปี 2551 อาจารย์กฤษฎา จุลชาต
ปี 2551 อาจารย์ดำรง เพ็ชรสังวาล
ปี 2552 อาจารย์สุภาณี จุลชาต
ปี 2552 อาจารย์พจน์ นวลปลอด
ปี 2557 อาจารย์สินาท ศรีสุวรรณ

บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่น จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ปีการศึกษา 2562 อาจารย์ซารีนา สว่างวงษ์
ปีการศึกษา 2561 อาจารย์พัชรีพร ปรรณารม
ปีการศึกษา 2560 อาจารย์นุชรี จันทร์ตรี
ปีการศึกษา 2559 อาจารย์โชติมา สุทธิประเสริฐกุล
ปีการศึกษา 2558 อาจารย์พัตธนี เอี่ยมวัฒน์
ปีการศึกษา 2557 อาจารย์ธัญญวัฒน์ บรรเจิดกุล
ปีการศึกษา 2556 อาจารย์บุญชัย ศุภขจรวนิช
ปีการศึกษา 2555 อาจารย์พรพิมล วิไลศิริลักษณ์
ปีการศึกษา 2554 ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์
ปีการศึกษา 2552 อาจารย์สมฤดี คอมันตร์
ปีการศึกษา 2551 อาจารย์วีระชัย บุญเพ็ง
ปีการศึกษา 2550 อาจารย์สุภาณี จุลชาต
ปีการศึกษา 2550 อาจารย์ กฤษฎา จุลชาต
ปีการศึกษา 2547 อาจารย์ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี
ปีการศึกษา 2547 อาจารย์ชวนพิศ เกิดเจริญ

บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ปีการศึกษา 2562 อาจารย์จรวยพร ทรัพย์เกิดปัญญา
ปีการศึกษา 2561 อาจารย์พัชนี นทีทวีวัฒน์
ปีการศึกษา 2561 อาจารย์วรรณี เลาหศิริชัยกุล
ปีการศึกษา 2560 อาจารย์วรรณา อนะมาน
ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ปิยะวรรณ ดำเนินสวัสดิ์
ปีการศึกษา 2557 อาจารย์นุชรี จันทร์ตรี
ปีการศึกษา 2554 อาจารย์โชติมา สุทธิประเสริฐกุล
ปีการศึกษา 2555 อาจารย์ซารีนา สว่างวงษ์
ปีการศึกษา 2550 อาจารย์พรพิมล วิไลศิริลักษณ์
ปีการศึกษา 2549 อาจารย์พัตธนี เอี่ยมวัฒน์
ปีการศึกษา 2546 อาจารย์บุญชัย ศุภขจรวนิช
ปีการศึกษา 2546 อาจารย์สินาท ศรีสุวรรณ
ปีการศึกษา 2538 อาจารย์ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี

ครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี


-ปี พ.ศ.2559 อาจารย์วรรณา อนะมาน อาจารย์ปิยะวรรณ ดำเนินสวัสดิ์ อาจารย์อังคณา รุ่งแสง และอาจารย์ พวงเพชร ทองคำ
-ปี พ.ศ. 2558 อาจารย์ประไพศรี โกศัลวิตร อาจารย์ธนิดา รุ่งเดชารักษ์ อาจารย์ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี อาจารย์บุญชัย ศุภขจรวณิช และอาจารย์ธนพร นวลปลอด

ผู้บริหารที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


-ปี พ.ศ.2563 อาจารย์กฤษฎา จุลชาต ผู้จัดการ และอาจารย์ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี ผู้อำนวยการ
-ปี พ.ศ.2562 อาจารย์ชวนพิศ เกิดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และอาจารย์วีระชัย บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

อาจารย์ที่ได้รับรางวัลครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


-ปี พ.ศ.2563 อาจารย์ซารีนา สว่างวงษ์ อาจารย์นุชรี จันทร์ตรี อาจารย์สินาท ศรีสุวรรณ อาจารย์โชติมา สุทธิประเสริฐกุล อาจารย์พรพิมล วิไลศิริลักษณ์ อาจารย์พัตธนี เอี่ยมวัฒน์ อาจารย์ปิยะวรรณ ดำเนินสวัสดิ์ อาจารย์จรวยพร ทรัพย์เกิดปัญญา อาจารย์ศรีสมร เครือจินลิ อาจารย์สำราญ สีดาพันธ์ อาจารย์ทัศนา จันทะเรือง
-ปี พ.ศ.2562 อาจารย์ดำรง เพ็ชรสังวาล อาจารย์นวลจันทร์ ดำดี อาจารย์พัชรีพร ปรรณารม อาจารย์จรินทร์ทิพย์ โยธินกรวงศ์ อาจารย์พรทิพย์ รัตนประสิทธิ์ อาจารย์ทัศนีย์ กสิพันธุ์ อาจารย์วรรณา อนะมาน อาจารย์สาลี ลิมปิรัชตกุล อาจารย์วรรณี เลาหศิริชัยกุล อาจารย์กัญญา ดำรงคงชัย อาจารย์สุวภา คล้ายจาด อาจารย์พรทิพย์ รัศมิทัต อาจารย์ภรณี กลั่นคำสอน อาจารย์พัชนี นทีทวีวัฒน์

บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล บุคลากรทางการศึกษาดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


-ปี พ.ศ.2563 นางสาวธิดารัตน์ จั่นแจ้ว นางสาวอรสุดา โพธิ์สังข์ นายเสมอ วัฒนายั่งยืน นางสาวเบญจวรรณ สมบูรณ์เลิศสิริ นายโนเน แทนบุญช่วย นางสาววิชุดา พรมพิลา นายพิพัฒน์ พุทธเสน นางสาวประภาพร มุทราอิศ นางณัฎฐ์ชนิตา พาสวัสดิ์ นางสาวปราณี วิเศษสุข นายณัฐประภานนท์ สุทัศน์ ณ อยุธยา นางสาวจันทร์จิรา นุ่มจันทร์ นายก้องเกียรติ เทศเพ็ญ นางสาวศุภมาส พีรชัยเดโช

อาจารย์ที่ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ของสำนักเลขาธิการคุรุสภา


-ปี พ.ศ. 2557 อาจารย์ ทัศนีย์ กสิพันธุ์ อาจารย์นันทวรรณ พิมพ์นพพันธุ์โชติ อาจารย์พรรณี สุวัติถิ อาจารย์ไพศาล อุ่นดี อาจารย์สมเกียรติ สัตย์มั่น อาจารย์สินาท ศรีสุวรรณ อาจารย์สุนีย์ ยินดีทวีทรัพย์ อาจารย์สุวิภา คล้ายจาด อาจารย์นวลจันทร์ ดำดี อาจารย์นุชรีย์ คล้อยแสงอาทิตย์ อาจารย์พัชรีพร ปรรณารม อาจารย์มารตี วรกัณห์ อาจารย์สายพิน ไกรทองสุช อาจารย์สืบศักดิ์ ชูวงษ์ อาจารย์สุภาพร วงษ์สนม อาจารย์อังคณา รุ่งแสง อาจารย์เอกตะวัน ดอกพิกุล

ผลงานด้านต่างๆ


-ปี พ.ศ.2564 ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ในวันที่ 8 เมษายน 2564
-ปี พ.ศ.2564 ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิเทศน์สัมพันธ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบตามมาตรฐานอาชีพ ในหลักสูตรกลุ่มบริการสุขภาพ หลักสูตรกลุ่มบาริสต้า การบริการบนเรือสำราญ และหลักสูตรกลุ่มการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ (e-Commerce) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2564
- ปี พ.ศ. 2564 อาจารย์สายันต์ น้อยใหญ่ หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับเชิญให้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบตามมาตรฐานอาชีพ ในหลักสูตรกลุ่มบริการสุขภาพ หลักสูตรกลุ่มบาริสต้า การบริการบนเรือสำราญ และหลักสูตรกลุ่มการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ (e-Commerce) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในวันที่ 4 มีนาคม 2564
-ปี พ.ศ. 2563 อาจารย์ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี ผู้อำนวยการ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานศึกษาธิการจัดหวัดกรุงเทพมหานคร
-ปี พ.ศ. 2563 อาจารย์ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี ผู้อำนวยการได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้กำกับลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ในโอกาสครบ 100 ปี การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโลก
-ปี พ.ศ. 2563 อาจารย์ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี ผู้อำนวยการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและเหรัญญิกของมูลนิธิเหรียญสลึงเพื่อโครงการอาหารนักเรียน ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
-ปี พ.ศ. 2563 อาจารย์สุภาณี จุลชาต รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของมูลนิธิเหรียญสลึงเพื่อโครงการอาหารนักเรียน ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
-ปี พ.ศ.2563 ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับการแต่ตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐานสำหรับศึกษานิเทศก์เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
-ปี พ.ศ.2563 ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ปี พ.ศ.2563 อาจารย์ชัชวาล สังข์ประเสริฐ อาจารย์แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม สอบผ่านการอบรมสาขาการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจออนไลน์ ประเภทอาหารจานเดียว จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน -ปี พ.ศ. 2562 อาจารย์ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี อาจารย์นุชรี จันทร์ตรี อาจารย์สินาท ศรีสุวรรณ และอาจารย์ ศราวุธ ทรัพย์โมค ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกองบังคับค่ายงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
-ปี พ.ศ.2563 บุคลากรของวิทยาลัยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบรรณธิการกิจเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจการกีฬา สาขางานธุรกิจการกีฬา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ธิรดา ถาวรทัศนกิจ อาจารย์คำรณ มุสิจะ และอาจารย์สุนีย์ ยินดีทวีทรัพย์
- ปี พ.ศ. 2562 อาจารย์ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี อาจารย์วีระชัย บุญเพ็ง และอาจารย์สินาท ศรีสุวรรณ ได้รับการยกย่องได้รับเข็มเชิดชูเกียรติในฐานะบุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณจากสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
-ปี พ.ศ. 2562 ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเกียรติบัตรยกย่องโดยได้รับการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาธุรกิจกีฬา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมและมหาวิทยาลัยศิลปากร
-ปี พ.ศ.2562 ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิเทศน์สัมพันธ์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง การพัฒนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ทางการศึกษาของผู้เรียนอาชีวศึกษาด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 4.0 (พรด 4.0) The Desired Outcomes of Education Development of Vocational Students by Panitchayakan Rajdamnern Technological College Professional ในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ The 6th International Conference on Education (ICE 2019) and The 15th National Conference Creative Paradigms towards Internationalizing Education" กระบวนทัศน์เชิงสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลทางการศึกษา 22 มิถุนายน 2562 ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร -ปี พ.ศ. 2562 ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ดร.สุมณฑา จุลชาต ที่ปรึกษาวิทยาลัย ได้นำเสนอผลงานวิจัย การแก้ไขปัญหาการออกกลางครันของผู้เรียนด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 4.0 (พรด.4.0) (Problem-Solving the Drop-Outs of Students by PanitchayakanRajdamnern Technological College Professional Learning Community 4.0 Model (RCC 4.0 Model) งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ภายในหัวข้อ "วิจัยสร้างนวตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society (Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society) 11-12 กรกฏาคม 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
-ปี พ.ศ. 2562 อาจารย์สายันต์ น้อยใหญ่ หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม และอาจารย์ชัชวาล สังข์ประเสริฐ อาจารย์ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยวอาชีพมัคคุเทศก์ มาตรฐานอาชีพพุทธศักราช 2561 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชน
-ปี พ.ศ. 2562 อาจารย์กฤษณา มาทรัพย์ อาจารย์ประจำแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ มีผลการสอบ TOEIC ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จากศูนย์สอบ TOEIC
- ปี พ.ศ. 2561 อาจารย์ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี ผู้อำนวยการ ได้เข้ารับโล่เกียรติยศสำหรับบุคคลผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561จากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
-ปี พ.ศ. 2561 ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยในงาน The 5th International Conference on Education (ICE2018) and The 14th National Conference "Advancing Innovation and Research Excellence for Transforming Education" 23 มิถุนายน 2561 ผลงานเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยการ สาขาวิชาธุรกิจกีฬา จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
-ปี พ.ศ. 2561 ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้นำเสนอผลงานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม2561 ผลงานเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยการรม สาขาวิชาธุรกิจกีฬา จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
-ปี พ.ศ.2560 อาจารย์นุชรีย์ คล้อยแสงอาทิตย์ ได้รับโล่เกียรติยศในฐานะผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในงานวัคล้ายวันถึงแก่พิราลัยสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
-ปี พ.ศ.2560 อาจารย์และเจ้าหน้าที่รวมจำนวน 15 คนผ่านการฝึกอบรมมีคุณสมบัติเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ)ระดับ 1 ได้แก่ อาจารย์พรชนก ชั้นไพศาลศิลป์ อาจารย์ยุพิน แฉ่งฉวี อาจารย์นฤตย์ วิลาวรรณ อาจารย์ธงชัย พรไชยสุทธิ อาจารย์เกศแก้ว เพ็งวงษ์ อาจารย์อำพร ศรีริบุญ อาจารย์พัชรินทร์ พันธ์พานิชย์ อาจารย์อัมพร พร้อมสรรพ อาจารย์ทัศนา จันทะเรือง อาจารย์เอกราช เจริญผล อาจารย์ภิรมย์ ขำชื่น นายเสมอ วัฒนายั่งยืน นายโนเน แทนบุญช่วย อาจารย์ศราวุธ ทรัพย์โมค อาจารย์วีระ จิตสำราญ
-ปี พ.ศ.2560 อาจารย์นันวรรณ พิมพ์นพพันธุ์โชติ และอาจารย์สุนีย์ ยินดีทวีทรัพย์ ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอและตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการใช้คำถามที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของครูพณิชยกรรมโดยการโค้ชการสอนในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษาระดับชาติ เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
-ปี พ.ศ. 2558 อาจารย์ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี ผู้อำนวยการ ได้รับพระราชทานเครื่องราชดิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ประจำปี 2554-2555 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 -ปี พ.ศ. 2557 อาจารย์สินาท ศรีสุวรรณ ได้รับรางวัลโครงการลูกเสือจิตอาสาบริการทั่วไป (Scout of the World Award 2015) จากสำนักงานลูกเสือโลก