26 สิงหา สถาปนา พ.ร.

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย หนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญนี้คือ พิธีสดุดีผู้ก่อตั้งสถาบัน และพิธีประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 มีศิษย์เก่าที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 15 ท่าน ณ หอประชุมพร้อม-ฉวี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมากมาย รวมถึงผู้สนับสนุน เครือข่ายองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มากกว่า 1,000 คน ถือได้ว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ของวิทยาลัยฯ https://www.facebook.com/rccclub/photos/pcb.5299690943481330/5299683466815411/