ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการโรงแรมและบริการ ตามประกาศของคณะกรรมการ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

...
Card image cap

โปรแกรม Microsoft word

Card image cap

โปรแกรม Microsoft excel

Card image cap

โปรแกรม Microsoft powerpoint

Card image cap

ผู้ช่วยแม่บ้าน

Card image cap

พนักงานต้อนรับส่วนหน้า

Card image cap

พนักงานผสมเครื่องดื่มฯ

Card image cap

พนักงานบริการอาหารฯ

Card image cap

ช่างจัดดอกไม้

ใบอนุญาตเปิดศูนย์ทดสอบประเภทต่างๆ

สถาบันคุณภาพ แหล่งสร้างมืออาชีพ

...

เกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ผู้ที่สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของตน สามารถขอรับการทดสอบฯ ได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครเข้ารับการทดสอบ
2. มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาที่จะทดสอบ หรือ
3. ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ และมีประสบการณ์จากการฝึกหรือปฏิบัติงานในกิจการในสาขาเกี่ยวข้อง หรือ
4. เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5. กรณีต้องการทดสอบในระดับที่สูงขึ้น จะต้องมีประสบการณ์การทำงาน หรือประกอบอาชีพ หรือได้คะแนนรวมในสาขาอาชีพและระดับที่เคยทดสอบผ่านมาแล้ว ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประกาศกำหนด

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบ้าน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือการประกอบอาชีพ หรือสำเนาวุฒิการศึกษา
4. สำเนาหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (กรณีทดสอบฯ ระดับสูงขึ้น)
5. ค่าธรรมเนียม/ค่าทดสอบ
กรณีทดสอบกับหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ระดับ 1 จำนวน 100 บาท
- ระดับ 2 จำนวน 150 บาท
- ระดับ 3 จำนวน 200 บาท
กรณีทดสอบกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในอัตรา 500-2,000 บาท ในแต่ละสาขาอาชีพ และแต่ละระดับ ตามประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเข้ารับการทดสอบทั้งสองภาค ซึ่งเกณฑ์การผ่านจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแต่สาขาและแต่ระดับ โดยปกติเกณฑ์การผ่านจะอยู่ที่ร้อยละ 70

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ภาค คือ
1. ภาคความรู้ เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานที่จำเป็น ลักษณะของข้อสอบจะเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวนข้อทดสอบประมาณ 50–100 ข้อใช้เวลาประมาณ 1-1.30 ชั่วโมงคะแนนคิดเป็นร้อยละ 20-30 ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ และแต่ละระดับ
2. ภาคความสามารถ เป็นการทดสอบทักษะ ความชำนาญงาน รวมถึงทัศนคติในการทำงานที่ดีลักษณะของข้อสอบจะเป็นการทดสอบการปฏิบัติงานจริงตามแบบและเวลาที่กำหนด ใช้เวลาประมาณ 3-6 ชั่วโมง คะแนนคิดเป็นร้อยละ 70-80 ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ และแต่ละระดับ

...