วันคุมกำเนิดโลก World Contraception Day (WCD)

วันคุมกำเนิดโลก World Contraception Day (WCD) ตรงกับวันที่ 26 กันยายนของทุกปี "Breaking Myths เช็คให้ชัวร์ คุมให้ถูก มีลูกเมื่อพร้อม" การปรับปรุงการรับรู้เรื่องการคุมกำเนิด และช่วยให้เยาวชนสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกในเรื่องของสุขภาพทางเพศที่ถูกต้อง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ขอแสดงความยินดีกับครูและเยาวชนแกนนำทีม Sport Business Rcc ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม “หนังสั้นรู้แล้วบอกต่อ” โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ ของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย และได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนำเสนอโครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในสถานศึกษา ยินดีด้วยกับ นางสาวไข่มุก กาสำโรง ผู้นำเสนอ นักศึกษาปวส.2/8 สาขาการจัดการธุรกิจการกีฬา นายอภิรุจ พรมสมบัติ นายชิณณวรรธน์ เมฆวงค์ นายธีรภัทร เกิดสมนึก นายสรรค์ปริทธิ์ เดชทรัพย์ไพศาล นายประวันวิทย์ เพ็งสมบูรณ์ นายธนภัทร มะลิหอม นายจรูญโรจน์ สิงห์แก้ว นางสาวกิจพร ศรีหร่าย นายเอกตะวัน ดอกพิกุล ครูที่ปรึกษาโครงการ นางชนาภา อุตตมะกัลยา ครูพี่เลี้ยงโครงการ