โครงการเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ

อาจารย์มัชฌิมา ธรรมธราธารกุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ "โครงการเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ" พร้อมคณะ ได้นำนักเรียน นักศึกษาไปเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในโครงการ “ไอคอนสยามเปิดบ้านเยี่ยมชม” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ICONSIAM . วิทยาลัยฯ ต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการนี้ทุกท่าน ที่เปิดโอกาสให้วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติเข้าไปเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้