ประมวลภาพกิจกรรม "เครือข่ายผู้ปกครองพัฒนาคุณภาพผู้เรียน" ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565

วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมขึ้นพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ และ ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งในวันนี้มีการคัดเลือกผู้ปกครองจากทุกชั้นปี มาเป็นตัวแทนผู้ปกครองในชมรมผู้ปกครองเครือข่ายด้วย