การอบรม E-Commerce และการขายของยุคใหม่ด้วยแพลตฟอร์ม NEEM MALL

โครงการศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน การสร้างผู้ประกอบการใหม่ (SME) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องพร้อมมิตร . บรรยายโดย : คุณนนทชา เมธากิตติกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) NEEM MALL