...

Announcements & News

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของห้องสมุด ได้ทั้งหมด ที่นี่

Card image cap

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีสงฆ์เจริญพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2566

Card image cap

โครงการเปิดโลกทัศน์...สู่วิชาชีพ ตอน "New Gen SMEs" 2022

วิจัยชั้นเรียน


# name title year link
กฤษณา มาทรัพย์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ในรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด (20000-1202) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 2563 Link
เกศแก้ว เพ็งวงษ์ การพัฒนาทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาโครงการของนักศึกษาระดับ ปวส.2/2 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD ร่วมกับ การสอนแบบความรับผิดชอบร่วมกัน 2563 Link
เกศริน สุรัตน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการขายออนไลน์ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/3 สาขาวิชาการตลาด โดยใช้กิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อย 2563 Link
คำรณ มุสิจะ การพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลโดยใช้โปรแกรมการฝึกแรงต้านที่มีผลต่อพลังกล้ามเนื้อขาของนักกีฬาฟุตบอลระดับชั้น ปวช.1/15 2563 Link
คุณัญญา กัญจนา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิสาหกิจชุมชน รายวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ควบคู่กับ Google classroom ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 2563 Link
จรินทร์ทิพย์ โยธินกรวงศ์ การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางการเรียนบัญชีต้นทุนเบื้องต้นของนักเรียนชั้น ปวช.3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw 2563 Link
ชัยวัฒน์ เพไทย การพัฒนาทักษะการเรียนวิชาการตลาดเบื้องต้น ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/4 สาขาวิชาการตลาด 2563 Link
ชานุมา เส็งประสาร การพัฒนาทักษะผู้เรียนด้วยการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ วิชา การโฆษณา นักเรียนชั้น ปวช.3/26/ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 2563 Link
ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ การพัฒนาทักษะการคิดรวบยอดของผู้เรียนเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ (SWOT Analysis) โดยใช้เทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก 2563 Link
ทัศนา จันทะเรือง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติการใช้ฟังก์ชั่นการคำนวณในรายวิชาโปรแกรมตารางงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ห้อง 2/1 ใช้วิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกับสื่อออนไลน์ 2563 Link
ทัศนีย์ กสิพันธุ์ การพัฒนาทักษะวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสอนแบบใช้คำถาม 2563 Link
ทิวา ทองคงอ่วม การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 2563 Link
ธิรดา ถาวรทัศนกิจ การพัฒนาทักษะวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพและบริการ เรื่องการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการสอนแบบร่วมมือและเทคนิคการใช้คำถามของนักเรียน ปวช.2 2563 Link
นฤตย์ วิลาวรรณ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติ วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ระดับชั้น ปวช.2/7 ด้วยการสอนแบบสาธิตร่วมกับบทเรียนการสอน CAI 2563 Link
นวลจันทร์ ดำดี การพัฒนาทักษะพิมพ์ดีดไทย โดยใช้แบบฝึกหัดของนักเรียนระดับ ปวช.3 วิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน 2 2563 Link
นันทวรรณ พิมพ์นพพันธุ์โชติ การพัฒนาความสามารถในการใช้คำถามที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของครูในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานโดยการนิเทศการสอน 2563 Link
นุชรีย์ คล้อยแสงอาทิตย์ การพัฒนาผลการสัมฤทธิ์การเรียน วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 2563 Link
เบญจวรรณ สมบูรณ์เลิศสิริ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจค้าปลีก 2 ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning กับสื่อสังคมออนไลน์ 2563 Link
ปิยะวรรณ ดำเนินสวัสดิ์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาบัญชีต้นทุนเบื้องต้น โดยการเรียนรู้แบบปฏิบัติร่วมกับสื่อประสม 2563 Link
พรชนก ชั้นไพศาลศิลป์ ผลการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยบูรณาการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวส.1/11 2563 Link
พรพิมล วิไลศิริลักษณ์ การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ เรื่องการเขียนโฆษณาของนักเรียนชั้น ปวช.1 2563 Link
พรรณี สุวัตถิ การพัฒนาทักษะวิชาการบัญชีภาษีอากร เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมของผู้เรียนระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการตลาดโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบใช้คำถาม 2563 Link
พัชนี นทีทวีวัฒน์ การพัฒนาทักษะการคิดวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสอนแบบใช้คำถามของนักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาการตลาด 2563 Link
พัชรินทร์ พันธ์พานิชย์ การพัฒนาทักษะการออกแบบงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Prezi ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชั้นปีที่ 1 ห้อง 9 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Practice ร่วมกับสื่อประสม 2563 Link
พัตธนี เอี่ยมวัฒน์ การพัฒนาทักษะฟัง-พูด วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด เรื่อง Health ของนักเรียนสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกชั้นปีที่ 1 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนร่วมกับการสอนแบบ STAD 2563 Link
มัชฌิมา ธรรมธราธารกุล ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 2563 Link
ยุพิน แฉ่งฉวี การพัฒนาทักษะการปฏิบัติและสร้างสรรค์ผลงานในรายวิชาโปรแกรมกราฟิก ระดับชั้น ปวช.3/9 โดยวิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกับบทเรียนออนไลน์ 2563 Link
วรรณี เลาหศิริชัยกุล การพัฒนาทักษะการพูดวิชาการขายเบื้องต้น เรื่องการเสนอขายด้วยการสอนแบบสาธิตร่วมกับบทบาทสมมติของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการตลาด 2563 Link
วีรวัลย์ ชื่นบุปผา การพัฒนาทักษะการพูดวิชาการขายเบื้องต้น เรื่องการเสนอขายด้วยการสอนแบบสาธิตร่วมกับบทบาทสมมติของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการตลาด 2563 Link
สายันต์ น้อยใหญ่ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของความสามารถในการใช้คำถามที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนโดยบูรณาการกับการสอนผ่านสื่อออนไลน์ในรายวิชาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 2563 Link
สาลี ลิมปิรัชตกุล การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ เรื่อง ร้อยละโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับการสอนแบบ STAD สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 2563 Link
สิริวรรณ รอดเจริญ การพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการใช้แบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 2563 Link
สุนีย์ ยินดีทวีทรัพย์ การพัฒนาทักษะวิชาการบัญชีเบื้องต้น เรื่องการจัดทำงบกำไรขาดทุนของผู้เรียนระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบใช้คำถาม 2563 Link
สุรศักดิ์ เพ็งบางแกะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม (รหัสวิชา 20000-1501) โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 2563 Link
อัจฉรา ปิ่นกาญจนไพบูลย์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 2563 Link
อัญชลีพร ธรรมสุข การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD กับสื่อสังคมออนไลน์ 2563 Link
อัมพร พร้อมสรรพ การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ผลิตผลงานของผู้เรียน ระดับ ปวช.2/9 ในรายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกับสื่อออนไลน์ Google Classroom 2563 Link
อำพร ศรีริบุญ การพัฒนาทักษะการปฏิบัติการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (Graphic Presentation Program) แบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบร่วมมือในรายวิชาโปรแกรมนำเสนอ ระดับ ปวช.2 ห้อง 1 สาขาวิชาการบัญชี 2563 Link
เอกราช เจริญผล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาของนักศึกษา ด้วยการเรียนรู้แบบ ubiquitous ตามแนวคิด Flipped Classroom 2563 Link