วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ 26 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน มีกำหนดจัดงาน "ครบรอบ 62 ปี พณิชยการราชดำเนิน" ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 นี้เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยบการราชดำเนิน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุคคลสำคัญในการก่อตั้งวิทยาลัยฯ และเฉลิมฉลองในวาระสำคัญที่วิทยาลัยฯครบรอบ 62 ปี อันเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในเกียรติยศของสถาบัน 2. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา เคารพครู รู้รักสามัคคี มีสมานฉันท์ สานสัมพันธ์ พบปะสังสรรค์ ระหว่างครู ศิษย์เก่า ครูปัจจุบัน นักเรียน ผู้ปกครองและองค์กรหลัก ตลอดจนชุมชนผู้ให้การสนับสนุนในการบริหารจัดการบริหารวิทยาลัยฯ 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางวิทยาลัยฯ และคืนสู่เหย้าในวาระนี้ 4. เพื่อนำรายได้มาพัฒนาคุณภาพการจัดการจัดกิจกรรมนักเรียนและการศึกษาของวิทยาลัยฯ