ทุนการศึกษา
วิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญของการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยในปัจจุบัน ทางวิทยาลัยฯ จึงขอมอบทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิ อ.พร้อม – อ.ฉวี จุลชาต” ให้กับนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ได้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เป็นผู้มีความตั้งใจเรียน และมีผลการเรียนดี
ระหว่างศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ต้องมีผลการเรียนในแต่ละภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 ทุกภาคเรียน
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักศึกษา / บิดา / มารดา) อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นักศึกษา / บิดา / มารดา) อย่างละ 1 ฉบับพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
4. ใบ ปพ.1 พร้อมสำเนา 3 ฉบับ ให้นักเรียนนำมาให้หลังจากประกาศผลสอบ
วิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญของการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยในปัจจุบัน ทางวิทยาลัยฯ จึงขอมอบทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิ อ.พร้อม – อ.ฉวี จุลชาต” ให้กับนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ได้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ฟุตบอล มวยสากล มวยไทย กอล์ฟ
วัน และ เวลา ทางเราจะแจ้งให้ทราบทาง FANPAGE ของวิทยาลัยฯ ณ ศูนย์กีฬาราชดำเนิน สปอร์ต คอมเพล็กซ์ ระหว่างพุทธมณฑลสาย 2 และสาย 3 เขตทวีวัฒนา กทม. กรณีคัดเลือกการเป็นนักฟุตบอลผ่าน เท่านั้น
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักศึกษา / บิดา / มารดา) อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นักศึกษา / บิดา / มารดา) อย่างละ 1 ฉบับพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
4. ใบ ปพ.1 พร้อมสำเนา 3 ฉบับ ให้นักเรียนนำมาให้หลังจากประกาศผลสอบ
วิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญของการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยในปัจจุบัน ทางวิทยาลัยฯ จึงขอมอบทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิ อ.พร้อม – อ.ฉวี จุลชาต” ให้กับนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ได้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีคุณธรรม
ระหว่างศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ต้องมีผลการเรียนในแต่ละภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 ทุกภาคเรียน
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักศึกษา / บิดา / มารดา) อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นักศึกษา / บิดา / มารดา) อย่างละ 1 ฉบับพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
4. ใบ ปพ.1 พร้อมสำเนา 3 ฉบับ ให้นักเรียนนำมาให้หลังจากประกาศผลสอบ
วิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญของการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยในปัจจุบัน ทางวิทยาลัยฯ จึงขอมอบทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิ อ.พร้อม – อ.ฉวี จุลชาต” ให้กับนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ได้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดุริยางค์ โปงลาง
เวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 16.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
ประกาศผล ทราบผลการคัดเลือกทันทีสมัครได้ด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักศึกษา / บิดา / มารดา) อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นักศึกษา / บิดา / มารดา) อย่างละ 1 ฉบับพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
4. ใบ ปพ.1 พร้อมสำเนา 3 ฉบับ ให้นักเรียนนำมาให้หลังจากประกาศผลสอบ
วิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญของการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยในปัจจุบัน ทางวิทยาลัยฯ จึงขอมอบทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิ อ.พร้อม – อ.ฉวี จุลชาต” ให้กับนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ได้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีคุณธรรม
ระหว่างศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ต้องมีผลการเรียนในแต่ละภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักศึกษา / บิดา / มารดา) อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นักศึกษา / บิดา / มารดา) อย่างละ 1 ฉบับพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
4. ใบ ปพ.1 พร้อมสำเนา 3 ฉบับ ให้นักเรียนนำมาให้หลังจากประกาศผลสอบ
วิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญของการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยในปัจจุบัน ทางวิทยาลัยฯ จึงขอมอบทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิ อ.พร้อม – อ.ฉวี จุลชาต” ให้กับนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ได้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เป็นผู้มีความประพฤติดี รักงานบริการ ชอบช่วยเหลือส่วนรวม
เวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 16.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
ประกาศผล ทราบผลการคัดเลือกทันทีสมัครได้ด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักศึกษา / บิดา / มารดา) อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นักศึกษา / บิดา / มารดา) อย่างละ 1 ฉบับพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
4. ใบ ปพ.1 พร้อมสำเนา 3 ฉบับ ให้นักเรียนนำมาให้หลังจากประกาศผลสอบ
วิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญของการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยในปัจจุบัน ทางวิทยาลัยฯ จึงขอมอบทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิ อ.พร้อม – อ.ฉวี จุลชาต” ให้กับนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ได้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เป็นผู้มีความประพฤติดี รักงานบริการ พูดเก่ง กล้าแสดงออก
เวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 16.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
ประกาศผล ทราบผลการคัดเลือกทันทีสมัครได้ด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักศึกษา / บิดา / มารดา) อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นักศึกษา / บิดา / มารดา) อย่างละ 1 ฉบับพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
4. ใบ ปพ.1 พร้อมสำเนา 3 ฉบับ ให้นักเรียนนำมาให้หลังจากประกาศผลสอบ