การบริจาค
มูลนิธิพร้อม-ฉวี จุลชาต

“มูลนิธิพร้อม-ฉวี จุลชาต” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2514 จดทะเบียนมูลนิธิลำดับที่ 645 โดยท่านอาจารย์พร้อม จุลชาต (ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ) ซึ่งปัจจุบันมีท่านอาจารย์ดุษฎี จุลชาต (ผู้รับใบอนุญาตฯ) เป็นประธานมูลนิธิฯ

การจัดตั้งมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ (1) ช่วยเหลือให้การศึกษา การดำรงชีพแก่บุคคลที่ยากไร้ ขาดผู้อุปถัมภ์ และแก่บุคคลที่คณะกรรมการมีมติให้ช่วยเหลือ (2) ช่วยเหลือบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา (3) ช่วยเหลือกิจการอันเป็นกุศลและสาธารณกุศล ส่งเสริม สนับสนุน และจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียน สถาบันการศึกษา รวมถึงองค์กรตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และ (4) ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์

“มูลนิธิพร้อม-ฉวี จุลชาต” เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 837 ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

มูลนิธิพร้อม-ฉวี จุลชาต
มูลนิธิพร้อม-ฉวี จุลชาต

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

โทร 02-891-1610 ต่อ 114

กองทุนครูและบุคลากรเกษียณ

“กองทุนครูและบุคลากรเกษียณ” จัดตั้งขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนมอบให้แก่บุคลากรเกษียณ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรเกษียณกับวิทยาลัยฯ โดยมี ท่านอาจารย์ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี (ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ) เป็นประธานกองทุน ซึ่งกองทุนได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ และการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า และองค์กรอื่น ๆ

กองทุนครูและบุคลากรเกษียณ
กองทุนครูและบุคลากรเกษียณ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนครูและบุคลากรเกษียณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

โทร 02-891-1610 ต่อ 130

กองทุนช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์

จากการรวมตัวของศิษย์เก่าที่มีความผูกพันกับวิทยาลัยฯ จนได้ร่วมกันทำสาธารณกุศลด้วยการก่อตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ขึ้น โดยมีท่านอาจารย์พงษ์ศักดิ์ เกิดเจริญ (ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ) เป็นประธานกองทุน มุ่งเน้นการให้โอกาส ช่วยเหลือทางด้านการศึกษา แบ่งเบาภาระและช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการเรียนบางส่วนให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ

กองทุนช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์

ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สาขาศิริราช

บัญชีเลขที่ 107-300253-2

กองทุนช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

โทร 02-891-1610 ต่อ 307

มูลนิธิคุณพ่อแทน-คุณแม่กิมลี้ จุลชาต

“มูลนิธิคุณพ่อแทน-คุณแม่กิมลี้ จุลชาต” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ วันที่ 16 มกราคม 2528 จดทะเบียนมูลนิธิลำดับที่ 2845 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและบูรณะเสนาสนะถาวรวัตถุ ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม บำรุงสาธารณูปโภค สงเคราะห์พระภิกษุ สามเณร อาพาธ บำรุงรักษาความสะอาดในพระอาราม

มูลนิธิคุณพ่อแทน-คุณแม่กิมลี้ จุลชาต

ชื่อบัญชี มูลนิธิคุณพ่อแทน-คุณแม่กิมลี้

ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) สาขาสี่แยกบ้านแขก

บัญชีเลขที่ 749-2-00343-4

มูลนิธิคุณพ่อแทน-คุณแม่กิมลี้ จุลชาต

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

โทร 02-891-1610 ต่อ 114