...

ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนพณิชยการราชดำเนินธนบุรี

ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนพณิชยการราชดำเนินธนบุรี เป็นเครือข่ายของศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ ทำหน้าที่เผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทั้งทางด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี​ พ.ศ. 2540 โดยทำการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย แบ่งเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายจริยธรรม​ ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรม​ ฝ่ายถ่ายทอดวัฒนธรรม และฝ่ายหอวัฒนธรรม
ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนพณิชยการราชดำเนินธนบุรี ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาอันยาวนาน โดยทำหน้าที่เผยแพร่และส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ความสามารถตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และยังปลูกฝังให้เยาวชนไทยเกิดสุนทรียภาพในงานศิลปะอย่างหลากหลายและมีเจตคติที่ดี คือ หน้าที่ในการอนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมให้กับอนุชนรุ่นหลัง