• แข่งขัน Line Tracking Robot Contest 2018 ระดับประเทศ ณ ม.ศรีปทุม บางเขน

  Read More
 • ๒๖ สิงหา สถาปนา พร.

  Read More
 • Speech Contest 20th 2018

  Read More
 • โครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพ (แผนกจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและฝึประสบการณ์วิชาชีพ)

  Read More
 • โครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพ (ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

  Read More
 • อบรมหัวข้อเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย.

  Read More
 • กิจกรรมสอบแข่งขันภายใน วิชาบัญชี ระดับปวส.1

  Read More
 • โครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา

  Read More
 • โครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา

  Read More
 • กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ

  Read More
 • กิจกรรม “เปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพ” สาขาการตลาด

  Read More
 • Young Smart Start Up สาขาภาษาต่างประเทศ

  Read More
 • Accounting Young Smart start up 2018.

  Read More
 • พิธีมอบเข็มคณะกรรมการสภานักเรียน

  Read More
 • การแข่งขัน RCC FUTSAL CUP 2018

  Read More
 • งานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

  Read More
 • Marketing Days & Young Smart start up

  Read More
 • คณะแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยจีน รุ่นที่ 5

  Read More

Calendar

กิจกรรม

1.......................

3.......................

2.......................

Welcome to Panitchayakan Rajdamnern Technological College

About College

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ในระดับ ปวช. 6 สาขางานได้แก่ สาขางานการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ และในระดับ ปวส. มีสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาเทคโนโลยรสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารการตลาด สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โดยมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน คณะครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกระดับ ขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่า เราจะมุ่งมั่นพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านสังคม ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกคน และวิทยาลัยฯ ขอยืนยันว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าเทียบเท่าอารยประเทศตลอดไป

แนะนำวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม