แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สร้างนักธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ที่มีความรู้และทักษะในการเป็นผู้จัดทำเที่ยว มัคคุเทศก์ ที่มีความสามารถในการวางแผนการจัดนำเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ การจัดกิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยว ทั้งในรูปแบบของ Outbound Tour, Inbound Tour และ Domestic tour มีความรู้ในศิลปะและวัฒนธรรมไทยและสากล มีจิตบริการ

แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้เปิดทำการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้ง ภาคปฏิบัติยังมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกปฏิบัติ โดยมีการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง ภายใต้บริษัท RCC CREATIVE TOUR ซึ่งนักเรียน นักศึกษา จะได้ลงพื้นที่สำรวจและวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์จริงและสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยทางสาขาวิชาการท่องเที่ยวได้มีการจัดการเรียน การสอน เน้นภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการจัดนำเที่ยว งานมัคคุเทศก์ รวมถึง นักเรียน นักศึกษา ยังได้เรียนรู้ภาษาที่ 3 เช่น ภาษาจีน และยังมีการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เน้นความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติด้วยจิตบริการ และรับผิดชอบต่อสังคม มีวิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีระบบการวางแผนการฝึกปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นขั้นตอน และนักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้ไปบูรณาการคิด วิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรมได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตร
ดาวน์โหลด
แผนการเรียน
แผนการเรียน
ทุนการศึกษา
ดาวน์โหลด

Gallery

เสียงจาก รุ่นพี่ และ นักศึกษา

Phasin Singkaew
สาขาการท่องเที่ยว

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex, odio vel dolorum quo suscipit culpa voluptatum perferendis vero nulla et.

Phasin Singkaew
สาขาการท่องเที่ยว

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex, odio vel dolorum quo suscipit culpa voluptatum perferendis vero nulla et.

Phasin Singkaew
สาขาการท่องเที่ยว

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex, odio vel dolorum quo suscipit culpa voluptatum perferendis vero nulla et.

Phasin Singkaew
สาขาการท่องเที่ยว

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex, odio vel dolorum quo suscipit culpa voluptatum perferendis vero nulla et.