แผนกวิชาบริหารการตลาด

สร้างนักธุรกิจที่มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติการ และการวางแผนธุรกิจทางอาชีพ มีการฝึกปฏิบัติจริง โดยความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการด้านการศึกษากับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ เพื่อยกระดับการเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

สาขาการขายเกิดขึ้นมาพร้อมกันตั้งแต่ก่อตั้งวิทยาลัยฯ ด้วยชื่อ สาขาการขาย ตามหลักสูตรการสอน มีการบริหารงานสาขามาจนกลายเป็นแผนกวิชาบริหารการตลาดในปัจจุบัน เพื่อมุ่งสร้างให้ผู้เรียน เป็นนักการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจที่มีความแตกต่าง การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนด้วยการสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์ ในการเรียนการสอนผ่านกระบวนการการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์ด้านการตลาด แบบเจาะลึก คิดนอกกรอบ ตอบโจทย์ด้วยการฝึกทำธุรกิจจริง ที่ผนวกความเชี่ยวชาญของท่านอาจารย์ผู้สอน ที่พร้อมให้ผู้เรียนเป็นนักการตลาดอนาคตไกล

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

สถานศึกษาทำความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี คือ การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลนักเรียน โดยนักเรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ

สถานศึกษาทำความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี คือ การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลนักเรียน โดยนักเรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ

รายนามสถานประกอบที่มีการลงนามความร่วมมือ

  • บริษัท สุวรรณชาต จำกัด
  • บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  • ร้านยากินิคุ ไลค์ ไทยแลนด์
  • บริษัท ดีวานา โกลบอล จำกัด
  • ร้านโจนส์สลัด
  • บริษัท Mixxion Foods Co., Ltd.

หัวใจสำคัญของแผนกวิชาบริหารการตลาด คือ ความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ทุกคนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างเท่าเทียม ยอมรับซึ่งกันและกัน

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี)
หลักสูตร
ดาวน์โหลด
แผนการเรียน
ดาวน์โหลด
ทุนการศึกษา
ดาวน์โหลด

Gallery

เสียงจาก รุ่นพี่ และ นักศึกษา

นายอัครเดช หนูน้อย
(พี่แซงค์)

การตลาดเป็นเหมือนบ้านหลังที่ 2 คอยสอนและเพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้ก้าวสู่สังคมเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผมได้ทำกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะช่วยผลักดันในการประกวดเวทีต่าง ๆ ในความสามารถพิเศษของผม

นางสาวสุปราณี โนนโพธิ์
(พี่โยเย)

ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรการตลาดนี้ มีความประทับใจมาก คิดว่าตนเองตัดสินใจไม่ผิดค่ะ ที่เลือกเรียนที่นี่สาขานี้ ในส่วนของหลักสูตรด้านเนื้อหารวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างเรียน สามารถนำสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้ง การนำมาปรับใช้ในการทำธุรกิจส่วนตัวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บรรยากาศภายในสาขาการตลาดเต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง อาจารย์ทุกคนให้ความเมตตากับศิษย์มาก หากใครที่ยังมองหาทางของตนเองไม่เจอหรือยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเรียนอะไรต่อดี ขอแนะนำให้มาเรียนที่สาขาการตลาดของที่นี่ค่ะ รับรองว่าสิ่งที่ได้รับคุ้มค่าเหนือความคาดหมายรับรองไม่ผิดหวัง

นายธีรภัทร สามชัย
(พี่เอิร์ท)

สาขาการตลาดเปรียบเสมือนเส้นทางแห่งการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อาจารย์ทุกคนเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนให้ผมได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชอบ จนเป็นผลพลอยได้ในการทำงานสู่สังคมจริง

นางสาวนริศรา พงษ์อิศราพันธ์
(พี่หมวย)

ประทับใจการเรียนสาขาการตลาดมากค่ะ วิชาที่เรียนมาได้นำมาใช้กับการทำงานและต่อยอดได้จริง ๆ รวมไปถึงสังคมเพื่อนและอาจารย์ทุกท่านมีความอบอุ่นเหมือนเป็นลูกคนนึง เปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย