แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สร้างนักธุรกิจที่มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติการ และการวางแผนธุรกิจทางอาชีพ มีการฝึกปฏิบัติจริง โดยความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการด้านการศึกษากับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ เพื่อยกระดับการเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้เปิดทำการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

สถานศึกษาทำความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี คือ การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลนักเรียน โดยนักเรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีนั้น เน้นให้สถานประกอบการเข้ามามีบทบาทในการจัดการอาชีวศึกษาให้นักเรียนได้เข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการ โดยนักเรียนจะเรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษา และไปเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ

รายนามสถานประกอบที่มีการลงนามความร่วมมือ

  • ศูนย์ดูแลส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens
  • Zen Corporation Group จำกัด
  • บริษัท ดีวานา สปา จำกัด

เน้นความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติด้วยจิตบริการ และรับผิดชอบต่อสังคม มีวิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีระบบการวางแผนการฝึกปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นขั้นตอน และนักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้ไปบูรณาการคิด วิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรมได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ทวิภาคี)
หลักสูตร
ดาวน์โหลด
แผนการเรียน
ดาวน์โหลด
ทุนการศึกษา
ดาวน์โหลด

Gallery

เสียงจาก รุ่นพี่ และ นักศึกษา

นายธีรพล ศรีคร้าม
Patisserie commis ร้าน James boulangerie

ความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนเราไม่ควรมีต่อความล้มเหลว แต่ควรมีต่อความสำเร็จในเรื่องที่ไม่ได้สำคัญกับชีวิตจริงๆ

นางสาวภัทธีรา ขวัญเกตุ
เจ้าของคลินิกเวชกรรม (so clinic สาขาจันทบุรี)

หากคุณมีความฝัน คุณจะมีเวลาอีกเหลือเฟือทั้งชีวิตเพื่อศึกษา วางแผน และเตรียมพร้อมเพื่อมัน ซึ่งสิ่งที่คุณควรทำตอนนี้คือ เริ่มลงมือทำ

นายวรวิช แก้วกาเนิด
ผู้สื่อข่าว Farm Channel Co.,LTD.

ประสบการณ์ยิ่งเยอะ สอนให้เรายิ่งใหญ่ ถ้าต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ ต้องที่ พณิชยการราชดาเนิน

นายศุภกร ตปนียะโชค
Bar Supervisor ที่ร้าน Seen Restaurant & Bar at Avani + Riverside Bangkok Hotel

ความสำเร็จไม่ได้มาจากความบังเอิญ แต่มาจาก ความเสียสละ ขยันหมั่นเพียร ศึกษาเรียนรู้อย่างหนัก และเหนือสิ่งอื่นใด มันมาจากความรักในสิ่งที่กำลังทำหรือเรียนรู้อยู่นั่นเอง