แผนกวิชาการบัญชี

รู้จักวางแผน จัดการพัฒนางานอาชีพนำทักษะทางบัญชี ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เรียนรู้เทคนิคทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ บัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า บัญชีห้างหุ้นส่วน และบัญชีบริษัท

แผนกวิชาการบัญชีของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่เริ่มตั้งวิทยาลัยจนถึงปัจจุบันได้เปิดทำการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับฝีมือ รวมทั้ง คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน เน้นสอนให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริงในการทำงาน สอนให้ผู้เรียนเป็นเป็นนักบัญชีที่ดี สามารถทำบัญชีได้ตามระดับผู้เรียน โดยเน้นการปฏิบัติและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์

สาขาบัญชีได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพด้านบัญชีและมีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณนักบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และสามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี (วันอาทิตย์)
หลักสูตร
ดาวน์โหลด
แผนการเรียน
ดาวน์โหลด
ทุนการศึกษา
ดาวน์โหลด

Gallery

เสียงจาก รุ่นพี่ และ นักศึกษา

นายถิรวุฒิ ยังสุข
ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและตรวจสอบภายในบริษัทไฮเทคอินดัสเตรียลเซอวิสแอนด์ซัพพลายจำกัด

การถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นผ่านวันเวลาอันยาวนาน สร้างเด็กที่ไร้ทิศทางอนาคตก้าวสู่นักบัญชีทำให้มีที่ยืนในสังคม มีรายที่ไม่เคยจะคาดคิด มีชีวิตที่ไม่เคยคิดจะฝันว่า บัญชีที่เราได้เรียนนั้น ประสบผลโดยพลัน ทำให้เรามีในวันนี้ ไฟทำให้เหล็กกล้า ปัญหาทำให้คนแกร่ง เหล็กจะกล้าต้องเผาไฟให้แดง คนจะแกร่งต้องเจอปัญหา ความสำเร็จไม่จำเป็นต้องซ้ำทางใคร เพราะชีวิตและหัวใจบ่มเพาะมาต่างกัน บัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน เลียนแบบอะไรก็เลียนแบบได้ แต่เลียนแบบนวัตกรรมบัญชีไม่ได้

นายเกษมสันต์ สมิตานนท์
หัวหน้าส่วนอาวุโสธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ

เรียนบัญชีเป็นหนทางแห่งความสำเร็จ เรียนบัญชีเรียนเสร็จสนุกสนาน เรียนบัญชีทำให้ใจเบิกบาน เรียนบัญชีสร้างงานและสร้างตน

ร.ต.นวพล สกุลอาภา
นายทหารบัญชี สก.ทร.

เรียนบัญชีแล้วดียังไง สำหรับพี่เรียนจบบัญชีระดับ ปวส. มาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพ ได้ทั้งงานประจำและงานฟรีแลนด์ เราสามารถเป็นนักบัญชี อิสระได้ บัญชีดี หางานง่าย และสามารถรับทำบัญชีให้กับที่อื่นได้อีกด้วย

นายธนชัย โรจนวรพงษ์
พนักงานบัญชีบริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

เรียนบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการราชดำเนิน ความคิดแรกตอนที่เลือกเรียน คิดว่าต้องเก่งเลขใช่ไหม เรียนบัญชีไม่จำเป็นต้องเก่งเลข หรือ คณิต เพราะตอนเรียน ใช้เครื่องคิดเลขเป็นหลัก ส่วนทำงานก็ใช้คอมพิวเตอร์กับเครื่องคิดเลขครับ (แต่ถ้าเก่งด้วยก็ย่อมดีนะครับ)