แผนกจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับ สถานประกอบการ เรียนรู้ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เข้าใจมาตรฐานการปฏิบัติงานเทคโนโลยีเบื้องต้นเพื่อการบริการลูกค้า การจัดการสินค้า รวมถึงการปรับบุคลิกภาพและพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ดี

เริ่มเปิดปีการศึกษา 2554 – ปัจจุบัน หน่วยการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2544 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยกรรม สาขางานธุรกิจค้าปลีก (โครงการศึกษาสงเคราะห์) ระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัท CRG ปีการศึกษา 2554 และระดับ ปวส.

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

สถานศึกษาทำความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี คือ การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลนักเรียน โดยนักเรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ

การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี นั้น เน้นให้สถานประกอบการเข้ามามีบทบาทในการจัดการอาชีวศึกษาให้นักเรียนได้เข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการ โดยนักเรียนจะเรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษา และไปเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ

รายนามสถานประกอบที่มีการลงนามความร่วมมือ

  • บริษัท เซนทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
  • บริษัท ไมเนอร์ อันเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • บริษัท แมคไทย จำกัด
  • บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ให้ความสำคัญกับระบบดูแล ติดตามผู้เรียนตลอดการศึกษา มีการจัดการบริการวิชาชีพและการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษา และความร่วมมือในการดูแลผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบผู้เรียนมีรายได้และสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนจากสถานประกอบการร่วมกับวิทยาลัย อีกทั้ง สถานศึกษานำรายวิชาที่สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพไปฝึกในสถานศึกษา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
หลักสูตร
ดาวน์โหลด
แผนการเรียน
ดาวน์โหลด
ทุนการศึกษา
ดาวน์โหลด

Gallery

เสียงจาก รุ่นพี่ และ นักศึกษา

นายชัชวาล สาขา
ALEX Kum kang Kina ประเทศเกาหลี

สาขาธุรกิจค้าปลีกให้อะไรหลาย ๆ อย่าง เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย เรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาชีวิต การเผชิญปัญหา รวมถึงสอนให้เรารู้จักตนเอง รู้จักคน รู้จักวิธีแก้ปัญหา

นายเอกพจน์ ลูกโม
Sushi chef Yakimono – Hilton ประเทศอิสราเอล

ชีวิตคือการเดินทางที่มหัศจรรย์ ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี เราก็ต้องเรียนรู้ทุกย่างก้าว

นายเจตพล พลศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

สิ่งที่ได้จากหลักสูตรนี้ไม่ใช่ได้เพียงองค์ความรู้ในตำราเท่านั้น แต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือ ความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่จากอาจารย์ เพื่อน ที่มอบความรู้สึกเป็นกันเองตลอดเวลาเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตความผูกพันทางจิตใจ และได้ทำงานในสถานประกอบการ ลงมือทำจริง ยังนำความสามารถไปปรับใช้และต่อยอดในการทำงาน การดำเนินชีวิต และพัฒนาสังคมต่อไป

น.ส. ณัฐพร แปงคำ
เจ้าของร้าน ร้านหม้อข้าวหม้อแกง

ครั้งแรกที่ได้เข้ามาเรียนที่สาขาธุรกิจค้าปลีกนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากว่า เราจะได้เรียนอะไรบ้าง จะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ ความรู้ที่ได้รับจะตรงกับความคาดหวังของเราหรือเปล่า แต่ไม่เลยทุกสิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรนี้มันเกินความคาดหมายมาก ทั้งด้านความรู้ที่อาจารย์แต่ละท่านมอบให้ วิธีการสอนที่มีทั้งให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ให้แง่คิด เปิดมุมมองใหม่ การเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงาน ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน