แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เรียนรู้การบริหารจัดการการโรงแรมทุกส่วนงาน ทั้งงานบริการส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานครัว เป็นต้น เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการตามสถานการณ์จริง ฝึกงานกับโรงแรมชั้นนำ พัฒนาทักษะและบุคลิกภาพผู้เรียนสู่สากล

แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้เปิดทำการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาการโรงแรม มุ่งเน้นทักษะและองค์ความรู้ในงานด้านโรงแรม ส่วนรูปแบบการเรียน การสอนเน้นด้านปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ เช่น งานบริการส่วนหน้า การบริการอาหารและเครื่องดื่ม Housekeeping นอกจากนี้ นักเรียน นักศึกษา ต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

เน้นความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติด้วยจิตบริการ และรับผิดชอบต่อสังคม มีวิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีระบบการวางแผนการฝึกปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นขั้นตอน และนักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้ไปบูรณาการคิด วิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรมได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตร
ดาวน์โหลด
แผนการเรียน
ดาวน์โหลด
ทุนการศึกษา
ดาวน์โหลด

Gallery

เสียงจาก รุ่นพี่ และ นักศึกษา

นายธีรพล ศรีคร้าม
Patisserie commis ร้าน James boulangerie

ความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนเราไม่ควรมีต่อความล้มเหลว แต่ควรมีต่อความสำเร็จในเรื่องที่ไม่ได้สำคัญกับชีวิตจริงๆ

นางสาวภัทธีรา ขวัญเกตุ
เจ้าของคลินิกเวชกรรม (so clinic สาขาจันทบุรี)

หากคุณมีความฝัน คุณจะมีเวลาอีกเหลือเฟือทั้งชีวิตเพื่อศึกษา วางแผน และเตรียมพร้อมเพื่อมัน ซึ่งสิ่งที่คุณควรทำตอนนี้คือ เริ่มลงมือทำ

นายวรวิช แก้วกาเนิด
ผู้สื่อข่าว Farm Channel Co.,LTD.

ประสบการณ์ยิ่งเยอะ สอนให้เรายิ่งใหญ่ ถ้าต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ ต้องที่ พณิชยการราชดาเนิน

นายศุภกร ตปนียะโชค
Bar Supervisor ที่ร้าน Seen Restaurant & Bar at Avani + Riverside Bangkok Hotel

ความสำเร็จไม่ได้มาจากความบังเอิญ แต่มาจาก ความเสียสละ ขยันหมั่นเพียร ศึกษาเรียนรู้อย่างหนัก และเหนือสิ่งอื่นใด มันมาจากความรักในสิ่งที่กำลังทำหรือเรียนรู้อยู่นั่นเอง