โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ประเทศไทย “进步杯” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดี กับ แผนกวิชาบริหารการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ที่นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย และเงินรางวัล 2,000 บาท โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ประเทศไทย “进步杯” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 . การประกวดแข่งขันนำเสนอ แผนธุรกิจ “อาหารไทยสู่ตลาดจีน” (การแข่งขันระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 ทีม จำนวน 3 คน คือ 1.นางสาววันวิสาข์ แช่มประชา ปวส.2/6 2.นางสาวปณิตา ศิริมาศ ปวส.1/3 3.นางสาวกิจพร ศรีหร่าย ปวส.2/6