กำหนดการรับ-คืน ชุดคลุม งานรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

กำหนดการรับ-คืน ชุดคลุม งานรับประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ระดับ ปวส.2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ วันที่ 4-7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 11.30 น. / 13.00 - 15.30 น. ห้องจริยธรรม วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 10.00 น. ห้องจริยธรรม วันซ้อมรับประกาศนียบัตร วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ลงทะเบียน เวลา 10.00 - 11.00 น. ตามห้องที่กำหนด *ในวันซ้อม การแต่งกายเหมือนวันรับประกาศนียบัตรจริง* วันรับประกาศนียบัตร วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2567 รายงานตัว เริ่มลงทะเบียนรับประกาศนียบัตร ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น. ตามห้องที่กำหนด กำหนดการคืนชุดคลุม วันที่ 15 มิถุนายน 2567 หลังเสร็จพิธี ห้องจริยธรรม วันที่ 17-20 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 - 10.00 น. ห้องจริยธรรม