สมัครออนไลน์คลิก


 • ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Speech Contest การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

  Read More
 • กิจกรรมแข่งขันภายในคอมพิวเตอร์ การแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์บนไมโครคอนโทรเลอร์

  Read More
 • กิจกรรมแข่งขันภายในพิมพ์ดีดสัมผัสไทย-อังกฤษ

  Read More
 • แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรม Young Innovator Start Up 2020

  Read More
 • แผนกวิชาการบัญชีได้จัดกิจกรรมสอบแข่งขันภายใน ในโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา

  Read More
 • กิจกรรม Young Innovator Start Up โครงการยุวนวัตกร แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

  Read More
 • แผนกจัดการศึกษาระบบทวิภาคี​ ได้จัดโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา​ กิจกรรม Young Innovator Start Up

  Read More

กิจกรรม

Welcome to Panitchayakan Rajdamnern Technological College

About College

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ในระดับ ปวช. 6 สาขางานได้แก่ สาขางานการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ และในระดับ ปวส. มีสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาเทคโนโลยรสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารการตลาด สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โดยมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน คณะครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกระดับ ขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่า เราจะมุ่งมั่นพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านสังคม ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกคน และวิทยาลัยฯ ขอยืนยันว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าเทียบเท่าอารยประเทศตลอดไป

แนะนำวิทยาลัย