• สำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับหัวหน้าภาควิชาฯ และหัวหน้าแผนกทวิภาคี เข้าศึกษาดูงานและพูดคุยเพื่อการทำความร่วมมือข้อตกลง MOU กับ Divana Spa

  Read More
 • การสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

  Read More
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2462 อาจารย์ ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและวิเทศน์สัมพันธ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยราชดำเนิน เข้าแสดงความยินดี กับคณบดีและคณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

  Read More
 • ภาควิชาบริหารการตลาด ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan)

  Read More
 • วิทยาลัยเทคโลยีพณิชยการราชดำเนินได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

  Read More
 • ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  Read More

กิจกรรม

Welcome to Panitchayakan Rajdamnern Technological College

About College

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ในระดับ ปวช. 6 สาขางานได้แก่ สาขางานการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ และในระดับ ปวส. มีสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาเทคโนโลยรสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารการตลาด สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โดยมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน คณะครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกระดับ ขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่า เราจะมุ่งมั่นพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านสังคม ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกคน และวิทยาลัยฯ ขอยืนยันว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าเทียบเท่าอารยประเทศตลอดไป

แนะนำวิทยาลัย

กิจกรรม