• ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  Read More
 • พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562 โดยมี อ.ดุษฎี จุลชาตเป็นประธานในพิธี

  Read More
 • ขอแสดงความยินดี นาย เจษฎาภรณ์ นิ่มนนท์ ปวช.2/7

  Read More
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ SINGHA R-INTERN ปีที่ 9

  Read More
 • ภาควิชาภาษาต่างประเทศ จัดโครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักเรียน ปวช. 2 และ ปวช. 3

  Read More
 • ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา

  Read More

กิจกรรม

Welcome to Panitchayakan Rajdamnern Technological College

About College

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ในระดับ ปวช. 6 สาขางานได้แก่ สาขางานการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ และในระดับ ปวส. มีสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาเทคโนโลยรสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารการตลาด สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โดยมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน คณะครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกระดับ ขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่า เราจะมุ่งมั่นพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านสังคม ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกคน และวิทยาลัยฯ ขอยืนยันว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าเทียบเท่าอารยประเทศตลอดไป

แนะนำวิทยาลัย