• พิธีปิดการแข่งขันพร้อมมอบรางวัลฟุตบอลรายการ RCC'S CUP รุ่น16ปี ครบรอบ 60 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

  Read More
 • แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมจัดโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษากิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  Read More
 • แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม มอบเกียรติบัตร โครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา

  Read More
 • แผนกจัดการศึกษาระบบทวิภาคี​ได้จัดโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์...สู่วิชาชีพ หัวข้อเรื่อง​การใช้แอฟพลิเคชั่นทางสมาร์ทโฟนในการทำธุรกรรมทางการเงิน

  Read More
 • พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา กิจกรรมการแข่งขันภายใน แผนกวิชาธุรกิจสัมพันธ์

  Read More
 • พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา Young innovators Start up และกิจกรรมการแข่งขันภายใน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  Read More
 • แผนกวิชาบริหารการตลาดมอบรางวัลเกียรติบัตร โครงการพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา Young innovators Start up และกิจกรรมการแข่งขันภายใน

  Read More

กิจกรรม

Welcome to Panitchayakan Rajdamnern Technological College

About College

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ในระดับ ปวช. 6 สาขางานได้แก่ สาขางานการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ และในระดับ ปวส. มีสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาเทคโนโลยรสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารการตลาด สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โดยมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน คณะครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกระดับ ขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่า เราจะมุ่งมั่นพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านสังคม ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกคน และวิทยาลัยฯ ขอยืนยันว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าเทียบเท่าอารยประเทศตลอดไป

แนะนำวิทยาลัย

กิจกรรม