แบบสำรวจผลการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ปีการศึกษา 2559
facebook/แผนกประชาสัมพันธุ์ facebook/ชมรมรักษาดินแดน facebook/สภานักศึกษา
facebook/ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
กิจกรรมเด่น
๐เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.,ปวส. รุ่น 2 ปีการศึกษา 2559
๐ให้ความรู้ส่งเสริมประชาธิปไตย
๐มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการภายในสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
๐การแข่งขันฟุตซอล RCCCUP2016 รอบชิงชนะเลิศ 18 สค.59
๐แนะนำคณะกรรมการ ผู้ปกครองเครือข่ายปีการศึกษา 2559
๐ทีม RCC Accountโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว
๐กำหนดการพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ "วันแม่แห่งชาติ"
๐รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น 9 สค.59
๐กำหนดการกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน
๐Speech Contest
๐Marketing Contest
๐เปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต
๐โครงการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา
๐กำหนดการกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน
๐ใบสมัครเข้าฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(15-21ตค.59) สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ
๐เอกสารฝึกอบรมการบันเทิงในกองลูกเสือ สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ(27-31ตค.59)
๐ผลฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา 18 ปี ข พณิชยการราชดำเนิน 1-0 รร.อัสสัมชัญกรุงเทพ
๐ศิรวุฒิ เก่งนอก นักฟุตบอล ร.ร.พณิชยการราชดำเนิน ธนบุรี ติดเข้าแคมป์ที่บาหลี
๐ผลการแข่งฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี อลิอันซ์ อยุธยาจูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ 2016
๐ปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2559 นักศึกษาแผนกวิชาคอมฯและและแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
๐มาสำรวจชีวิตกันเถอะ ชีวิตที่ดี สร้างได้
๐กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559
๐ปฐมนิเทศและสัมมนานักเรียน-นักศึกษา ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2559วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559

๐เกียรติยศของชาว พร. (พวกเรา)
๐แจ้งกำหนดการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการาชดำเนิน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 / 2558 เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2559
๐โครงการลูกเสือวิสามัญช่่อสะอาด 15 กพ 59
๐งานมุทิตาจิต อ.วรรณทนีย์ โตแคล้วภัย และ อ.พวงเพชร ทองคำ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุการทำงาน ศ. 4 มีค.59
๐งานวันเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2558 หอประชุม พร้อม-ฉวี 10 กพ.59
๐ครองถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
๐รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช. 10 กพ.59
๐กำหนดการพิธีเปิด ปิดการแข่งขันกีฬาราชดำเนินเกมส์ ครั้งที่ 51 6 กพ.59
๐โครงการ ศูนย์บ่มเพาะความพอเพียงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจเพอเพียง ปีการศึกษา 2558
๐กำหนดการวันครูวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559
๐ศึกษาดูงานขบวนการผลิตนมไทยเดนมาร์ค(วัวแดง)และเยี่ยมชมท่องเที่ยวเชิงเกษตร๐เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 9-11 มค.59 และ 23 - 25 มค.59
๐พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559
๐อบรมการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน
๐สำนักงานป.ป.ช. ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯ
๐กำหนดวันเปิด-ปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2559
๐ทุนช้างเผือกฟุตบอล
๐สรุปผลงานวิจัย และนวัตกรรมสื่อการสอน
๐สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลระดับดีเยี่ยม
๐การประเมินสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
๐ขอแสดงความคารวะและแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไป
๐ศึกษาดูงานการเรียนการสอน สมาคมการศึกษาด้านการค้าจากประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรมเด่น
๐แนะนำประธานสีกีฬาราชดำเนินเกมส์ครั้งที่ 52 วันที่ 30 มค-4 กพ.60
๐มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวและธงสัญลักษณ์
๐โครงการ SINGHA R-INTERN ปีที่6
๐ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดอีเล็กรอนิกส์
๐กำหนดรอบกิจกรรมสานสัมพันธ์ครูกับศิษย์ ระดับปวช.3 วันที่ 26 กย.-1 ตค.59 จ.ประจวบคีรีขันธ์
๐พฤติกรรมวัยรุ่นกับกฎหมายที่ควรทราบ
๐พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร สโมสรลีโอราชดำเนิน กรุงเทพ
๐รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษา 2559
๐นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินเก็บกระเป๋านักท่่องเที่ยว
๐กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนา ว.เทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ครบรอบ 56 ปี
๐กำหนดการกิจกรรม The Stream of Knowledge 25สค.559
๐ชนะเลิศ เยาวสตรีไทยดีเด่น ด้านสืบสานวัฒนธรรมไทย รับโล่ห์พระราชทาน
๐พีธีเปิดการแข่งขันฟุตซอล RCCCUP2016
๐แบบเสนอขอรับการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ครบรอบ 56 ปี
๐กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนา ว.เทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ครบรอบ 56 ปี
๐พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
๐โครงการตักบาตรรับพรย้อนวิถีไทย
๐พิธีมอบเข็มคณะกรรมการสภานักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
๐การวิจัยและพัฒนาหุ่นอีเล็คทรอนิคส์
๐กิจกรรมการออกให้บริการเชิงรุกเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
๐พิธีเปิดการเข้าค่ายคุณธรรมชั้น ปวช.2 ปีการศึกษา 59วันที่ 2-4 กค.59 ณ ค่ายวาสนาดี อ.เมือง จ.ราชบุรี
๐วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กค.59
๐ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ภาคเรียนที่ 1โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยา 27-30 มิย.59
๐กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 ศ.24 มิย.59
๐การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายผู้ปกครองวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559
๐กำหนดการพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา 22 มิย.59
๐พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 พฤ. 16 มิถุนายน 2559
๐พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำสถาบัน
๐โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2 นำคณะบุคลากร ดูงานธนาคารคุณธรรม 26 กพ.59
๐ตารางการแข่งขันฟุตซอล CADENZA FUTSAL C-LEAGUE 2015-2016
๐กำหนดการวันครูวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559
๐กิจกรรมราชดำเนินสัญจร19 ธค.58
๐กิจกรรมครูปกครอง
๐บุคลากรอาวุโสปีการศึกษา2558
๐วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง
๐การเข้าใจ เข้าถึง วัยรุ่น
๐การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยสุขภาวะทางจิตวิญญาณ อารมณ์ และสังคม
๐รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษา 2558
๐พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด RCC FUTSAL CUP 2015
๐การอบรมครูและนักศึกษาMACbook Air
๐แบบเสนอขอรับการคัดเลือกศิษย์เก่าเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
๐ฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ prime minister cup2015 อายุ18 ปี
๐ อบรมจราจร ชมรมรักษาดินแดน
๐พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาประพฤติดีและห้องเรียนสีขาว
๐ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย
๐กำหนดการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาราชดำเนินเกมส์ ครั้งที่ 50 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
๐ "เมสซี่เจ"ี ชนาธิป สรงกระสินธุ์ กวาด 5 รางวัลฟุตบอลสยามโกลเด้นบอล ครั้งที่ 5
๐ครูและบุคลากรอาวุโสประจำปี 2557 รับรางวัลบุคลากรอาวุโส 16 มค.58
๐ พระกริ่งสามมหาราช

๐ ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2555
๐ สมาคมศิษย์เก่าฯ
แบบสำรวจผลการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ปีการศึกษา 2559
สำนักส่งเสริมการศึกษา

๐ งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กค.58
๐พิธีไหว้ครู รอบปกติ-ค่ำ พฤ.18 มิย.58
๐การสัมมนานักศึกษา ปวช.1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 28-29 พค.58

สำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

๐การตรวจสุขภาพประจำปี 2558 วันที่29 มิย.58 - 3 กค.58
๐งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิย.58
๐ ยิ้มทัก รู้จักไหว้ 22 มิย.58
๐ พระกริ่งสามมหาราช
สำนักวิชาการ
๐กิจกรรมครูปกครอง
๐บันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ 14 สค.58
๐การเยี่ยมชมการเรียนการสอน จากผู้บริหารสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 6 กพ.58
๐ศึกษาดูงานการเรียนการสอน สมาคมการศึกษาด้านการค้าจากประเทศญี่ปุ่น


๐ "เมสซี่เจ"ี ชนาธิป สรงกระสินธุ์ กวาด 5 รางวัลฟุตบอลสยามโกลเด้นบอล ครั้งที่ 5
๐รับทุนการศึกษาปี2557ด่วน
๐ นักเตะเยาวชนยอดเยี่ยม (18 ปี) ชนาธิป สงกระสินธ์ ฟุตบอลสยาม โกลเดนบอล ครั้งที่ 2 ข่าว-siamsport
๐ ชนะเลิศ ฟุตบอล 18 ปี ก ครองถ้วยพระราชทาน
แผนกประกันคุณภาพ
๐ประเมิน สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 8 - 10 กันยายน 2558

๐สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลระดับดีเยี่ยม

๐ สรุปผลงานวิจัย และนวัตกรรมสื่อการสอน

๐ดูงานประกันคุณภาพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
๐ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
๐ SAR53
๐ แผนประกันคุณภาพ
๐ สรุปผลการประเมินผู้บริหาร
แผนกประชาสัมพันธู์

๐รับทุนการศึกษาปี2557ด่วน
๐ ครูคุณธรรม สตรีไทย
๐ การพัฒนาจิต คุณภาพชีวิต สำหรับสังคมยุคใหม่
๐ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา
๐ ทุนการศึกษา/สิทธิพิเศษ
สำนักนโยบายและแผน

๐อบรมเทคนิคการพัฒนางานวิจัยสู่การเป็นมาตรฐาน 21 มิย.58
๐ กิจกรรม English Development for Asean
๐รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557

facebook/แผนกประชาสัมพันธุ์ facebook/ชมรมรักษาดินแดน facebook/ภาควิชาบริหารการตลาดฯ
facebook/สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการราชดำเนิน facebook/สภานักศึกษา facebook/ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
facebook/หน่วยงาน facebook/หน่วยงาน facebook/หน่วยงาน
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ฯ

๐ การนำเสนอโครงการ นศ.ภาควิชาคอมพิวเตอร์ฯ
๐การศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านวิชาชีพ
ภาควิชาบัญชี

๐ กรรมลิขิต ชีวิตกำหนดได้
๐ ภาควิชาบัญชีดูงาน SME
๐ โครงการส่งเสริมและและพัฒนาแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ
ภาควิชาบริหารการตลาดฯ

๐กาหนดการงานมุทิตาจิตอ.สุนีย์ กิ่มมณี
๐การดำเนินงานโครงการของนักศึกษาภาควิชาบริหารการตลาด
๐ศูนย์การเรียนรู้ "ตันแลนด์"
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

๐ดูงานการบันทึกเทปรายการ Chris Delivery
๐Love English Succeed in life
ภาควิชาธุรกิจสัมพันธ์

๐การอบรมมารยาทไทย พฤ.17 ธค.58
๐รู้ทันไม่ทอ้ง on tour 29 มิย.58
๐ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2557

ศูนย์วิทยบริการ


ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม

๐ ศิลปะการจับผ้าปูโต๊ะในงานบริการ ศูนย์ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชน
๐มอบเกียรติบัตรให้นศ.ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
๐ศิลปะการต้อนรับและบุคลิกภาพของบุคลากรในงานบริการ


สมาคมศิษย์เก่าฯ

๐ เกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่าฯ
๐ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2557
๐ ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2555
๐ งาน คืนสู่เหย้าชาว พ.ร. ครบรอบ 50 ปี
๐ ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 2554
๐ ศิษย์เก่าดีเด่นครบรอบ 48 ปี
ชมรมฟุตบอลฯ

๐รับทุนการศึกษาปี2557ด่วน
๐ ราชดำเนิน สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
๐ ราชดำเนิน สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
๐ สานฝันเด็กไทยครั้งที่ 2
แผนกทะเบียนและประมวลผล
๐รับทุนการศึกษาปี2557ด่วน
๐ แนวทางปฎิบัติสำหรับผู้ขอจบการศึกษา/ขอลื่อนจบการศึกษา
ชมรมลูกเสือ

๐รับทุนการศึกษาปี2557ด่วน
๐วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
๐ 100 ปีลูกเสือไทย
๐ โครงการรางวัลลูกเสือโลก
๐ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
๐ ผู้จัดการโรงเรียนฯ รับเหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทาน ชั้นที่ 3
กีฬาเด่น

๐ฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ prime minister cup2015 อายุ18 ปี
๐ ชนะเลิศ ฟุตบอล 18 ปี ก ครองถ้วยพระราชทาน
๐ 5แข้งสำเภาฟ้าม่วงติดทีมนักเรียนไทยลุยแชมป์เอเชีย
๐ การแข่งขัน ฟุตซอล RCC CUP
๐ แสดงความยินดี นักเรียน
๐ ชนะเลิศฟุตบอล "Buriram Super Cup2011"
ทวิภาคี

๐ ปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี 10 มิย.57
๐โครงการลงนามร่วมมือทางวิชาการ
๐ สมัครโครงการศึกษาสงเคราะห์
                                                     |เกี่ยวกับโรงเรียน|หมายเลขโทรศัพท์ภายใน| กำหนดการเปิดปิดโรงเรียน|
                                                  |ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา| ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพ| ฝ่ายวิชาการ| ฝ่ายประกันคุณภาพ|