สมัครออนไลน์คลิก • วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพชรราชดำเนินวิชาการ ให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

  Read More
 • ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว

  Read More
 • ภาควิชาการบัญชีได้จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่อาชีพบัญชี บรรยายในหัวข้อ #วิชาชีพบัญชีกับการทำงาน"วิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายคือท่านอาจารย์สุรเดช เล็กแจ้ง

  Read More
 • ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าพบ ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงค์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารอาชีวศึกษาเอกชน และ อ.จุติมา เกรียงเดชาสันติ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง

  Read More
 • ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพการโรงแรม เชิญวิทยากร นพ.รุจ บุญชัย แพทย์แผนไทย มาบรรยายในหัวข้อ การดูแลสุขภาวะอย่างไรให้สมดุล เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารจุลรัศมิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

  Read More
 • วันพุธที่่5 กุมภาพันธ์ 2563 ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม เปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพ โดยเชิญวิทยากร คุณนพชัย ตันติกนกพร มาบรรยายในหัวข้อ "Digital Transformation IT Trends 2020"

  Read More
 • วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร นำโดยอ.ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี ผู้อำนวยการ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางการศึกษา MOU กับคณะผู้บริหาร the Senizens

  Read More

กิจกรรม

Welcome to Panitchayakan Rajdamnern Technological College

About College

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ในระดับ ปวช. 6 สาขางานได้แก่ สาขางานการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ และในระดับ ปวส. มีสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาเทคโนโลยรสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารการตลาด สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โดยมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน คณะครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกระดับ ขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่า เราจะมุ่งมั่นพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านสังคม ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกคน และวิทยาลัยฯ ขอยืนยันว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าเทียบเท่าอารยประเทศตลอดไป

แนะนำวิทยาลัย

กิจกรรม