ขอแสดงความยินดีกับ ท่านอาจารย์กฤษฎา จุลชาต ท่านผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
ที่ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา)
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
Welcome to Panitchayakan Rajdamnern Technological College

About College

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ในระดับ ปวช. 7 สาขางานได้แก่ สาขางานการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาธุรกิจกีฬา และในระดับ ปวส. มีสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีรสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารการตลาด สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาการจัดการธุรกิจการกีฬา โดยมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน คณะครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกระดับ ขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่า เราจะมุ่งมั่นพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านสังคม ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกคน และวิทยาลัยฯ ขอยืนยันว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าเทียบเท่าอารยประเทศตลอดไป

แนะนำวิทยาลัย
 • อังคารที่ 28 ธ.ค.64 แผนกวิชาการบัญชีได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการธนาคารโรงเรียน digital

  Read More
 • แผนกวิชาบริหารการตลาด เป็นตัวแทนในการทำพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาปีการศึกษา 63

  Read More
 • แผนกวิชาบริหารการตลาดได้จัดกิจกรรม “พี่พบน้อง”

  Read More
 • สรุปผลการคัดเลือกการนำเสนอแผนธุรกิจโครงการศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปี 2564

  Read More
 • เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา แผนกวิชาบริหารการตลาด ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

  Read More
 • น.ส.สวิตตา แก้วพลอย นักศึกษาระดับ ปวส.2/6 แผนกวิชาการตลาด ได้รับรางวัลพระราชทานเกียรติบัตร รางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา" ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

  Read More
 • แผนกจัดการศึกษาระบบทวิภาคี​ ได้จัดโครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา

  Read Moreหนังสืออนุสรณ์