• การประชุมประกวดมารยาทไทยและการสมาคม

  Read More
 • ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ได้นำนักศึกษาสาขางานภาษาต่างประเทศ ไปศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

  Read More
 • การสอบธรรมศึกษา เมื่อวันที่ 29 พ.ย.61 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

  Read More
 • ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้นำนักศึกษา ศึกษาดูงานสถานประกอบการทางด้านการโรงแรม ณ Hotel Windsor Suites & Convention สุขุมวิท 20

  Read More
 • พฤติกรรมข้ามวัฒนธรรม Cross Culture โดย อ.สร้อยนภา พันธ์คง เลขาธิการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

  Read More
 • ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าชมโขนพระราชทาน ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

  Read More
 • ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขางานการท่องเที่ยว ระดับ ปวช.3 เข้าร่วมแข่งขัน โครงการตอบคำถามทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ Tourism Quiz Challenge 2018

  Read More

Welcome to Panitchayakan Rajdamnern Technological College

About College

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ในระดับ ปวช. 6 สาขางานได้แก่ สาขางานการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ และในระดับ ปวส. มีสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาเทคโนโลยรสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารการตลาด สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โดยมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน คณะครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกระดับ ขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่า เราจะมุ่งมั่นพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านสังคม ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกคน และวิทยาลัยฯ ขอยืนยันว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าเทียบเท่าอารยประเทศตลอดไป

แนะนำวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรม

ผลการจับฉลาก รอบคัดเลือก ปวช

ผลการจับฉลาก รอบคัดเลือก ปวส.

แบบประเมิน การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม