สมัครออนไลน์คลิก • ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การแข่งขันทักษะนำเสนอขายโปรแกรมนำเที่ยว

  Read More
 • ภาควิชาบริหารการตลาดได้นำนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

  Read More
 • ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ได้พานักเรียน นักศึกษาไปแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ได้รับรางวัล 9 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน

  Read More
 • ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำนักเรียน ระดับ ปวช.3 สาขาคอมฯ จำนวน 2 ทีม ไปเข้าร่วมแข่งขันทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลทางธุรกิจ “Computer business Software Usage Skill Competition RMUTP (BUS) 2020”

  Read More
 • ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ส่งนักศึกษา ระดับ ปวส.1/8 สาขาวิชาการโรงแรม เข้าร่วมการแข่งขันปูเตียงประกอบลีลา(ระดับอุดมศึกษา) ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  Read More
 • ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมนำนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศรัตนโกสินทร์ ศึกษาความเป็นมาของราชวงศ์ไทย

  Read More
 • ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำนักเรียนระดับ ปวช. เข้าร่วมประกวดโครงการPIM Ai Junior Challenge 2020 ตอน My School Hero สร้างสรรค์ผู้ช่วยอัจฉริยะในโรงเรียน

  Read More

กิจกรรม

Welcome to Panitchayakan Rajdamnern Technological College

About College

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ในระดับ ปวช. 6 สาขางานได้แก่ สาขางานการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ และในระดับ ปวส. มีสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาเทคโนโลยรสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารการตลาด สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โดยมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน คณะครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกระดับ ขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่า เราจะมุ่งมั่นพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านสังคม ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกคน และวิทยาลัยฯ ขอยืนยันว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าเทียบเท่าอารยประเทศตลอดไป

แนะนำวิทยาลัย

กิจกรรม